Skip to main content

Java installatie

Ancestris heeft Java nodig en is compatibel met Java 8 tot en met Java 18.

Als er een Ancestris foutmelding verschijnt tijdens starten, of het Opstart-scherm (SplashScreen) verschijnt niet, of het Opstart-scherm blijft hangen en het programma stopt, dan is er over het algemeen een probleem met de Java installatie.

Of Java is niet geïnstalleerd of Ancestris kan Java niet vinden of het vindt een incompatibel versie of het vindt een beschadigde versie.

De volgende hoofdstukken bieden een stap-voor-stap controle om zeker te zijn dat Ancestris een geldige versie 8 van Java gebruikt.

Algemeen principe

 • U heeft een Java Runtime Envirenmont (JRE) nodig. De JDK (Java Development Kit) is niet vereist, maar omdat de JDK tegenwoordig ook een JRE bevat is alleen een JDK ook voldoende.
 • Ancestris werkt met Java-versies 8 tot en met Java-versie 18. Het is gecompileerd in versie 8 voor een betere compatibiliteit met de meeste gebruikers. Het is getest en werkt op Java 8, 11 en 17, dit zijn LTS-versies (Long Term Support). We controleren geen korte termijn versies die verouderd zijn en na 18 maanden niet meer kunnen worden gedownload, maar sommige gebruikers hebben bevestigd dat het werkt met Java 18.
 • U kunt ook een Java van een andere leverancier installeren: Oracle, OpenJdk of Adoptium.
 • Als u kiest voor een gratis versie, zult u Ancestris moeten vertellen waar deze installatie staat. In dat geval past u het Ancestris configuratie bestand aan, zoals hieronder beschreven. U verwijdert het commentaar teken ( # ) vóór de jdkhome regel in het configuratiebestand van Ancestris. U vindt dit ancestis.conf configuratie bestand in de "etc" map van de Ancestris installatie. U vervangt "/path/to/jdk" achter "jdkhome=" door het juiste pad (Let op: het pad is inclusief de 2 quotes!).

Uitzoeken welke Java versie standaard is ingesteld

Als u niet weet of Java, of welke versie van Java, is geïnstalleerd, kunt u via de uitleg op de officïele uitleg pagina van Java zien hoe dit gedaan moet worden. U kunt ook direct een commando terminal openen, daarna typt op de commando regel:

java -version

Er zijn verschillende methodes voor MacOS en Windows.
   - voor MacOS systemen, controleer de stap-voor-stap instructies.
   - voor Windows systemen, controleer de stap-voor-stap instructies.


 • Als u een foutmelding te zien krijgt in het commando scherm, dan is Java niet op uw systeem geïnstalleerd. Dan kan Ancestris ook niet starten. Volg het gedeelte Installeer Java hieronder om Java 1.8 alsnog te installeren en Ancestris te starten.
 • Als u iets ziet wat op onderstaand lijkt waar Java 1.8 wordt weergegeven, betekent het dat er een juiste versie is geïnstalleerd en dat deze ook als standaard wordt gebruikt.
java version "1.8.0_251"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.251-b08, mixed mode)

Zoals u hierboven kunt zien, is de geïnstalleerde Java versie die als default is ingesteld, Java 1.8, oftewel versie 8 is geïnstalleerd. 

Als Ancestris niet wil starten, dan kan of Ancestris Java niet vinden, of het vindt een niet bruikbare versie, of het vindt een beschadigde versie. Volg dan de instructies om te bepalen welke versie van Java Ancestris heeft gevonden.

 • Als u een andere versie van Java vindt dan 1.8 betekent het dat u een andere versie gebruikt als default.
java version "10.0.1" 2018-04-17
Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10.0.1+10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10.0.1+10, mixed mode)

Op het bovenstaand scherm ziet u dat de geïnstalleerde Java, die als  default is ingesteld, versie 10 is. Ancestris zal niet starten. Ga naar onderstaand hoofdstuk "installeer Java" om Java 8 te installeren.

Wanneer u dit gedaan heeft zult u verschillende versies van Java op uw systeem geïnstalleerd hebben.

Als u Java versie 8 als standaard versie wilt instellen, volg dan de volgende instructies om java 8 als standaard op uw systeem te installeren en Ancestris te kunnen starten.

Als u echter de Java versie die u heeft wilt blijven gebruiken, dan moet Ancestris verteld worden om niet de standaard versie Java te gebruiken. Volg dan de instructies om Ancestris een andere specifieke Java versie te laten gebruiken en dan Ancestris te starten.

Uitzoeken welke Java versie Ancestris vindt.

Om te weten welke versie Ancestris vindt, moet u het configuratie bestand raadplegen.(vind de configuratie file).

1. Controleer de regel default_options

De regel ziet er als volgt uit:

default_options="--branding ancestris -J-Xms96m -J-Xmx1g --laf javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel"

Als één van de opties in de regel  --jdkhome="/path/to/java, bevat, verzeker u er dan van, dat het pad in deze optie het pad is naar Java versie 1.8. Zo niet dan moet het configuratie bestand aangepast worden. Daarna start u Ancestris.

Als deze regel geen pad naar Java heeft, volg dan onderstaande instructies.

2. Controleer de regel die  jdkhome definieert.

Als de regel er uit ziet zoals jdkhome="/path/to/java", wees er dan zeker van dat het pad in deze optie het pad is naar Java versie 8. Zo niet wijzig dan het configuratie bestand. Start daarna Ancestris.

Als de regel start met "#", of de regel bestaat niet, betekent het dat de regel niet gebruikt wordt door Ancestris en dat Ancestris de standaard Java versie het jouw systeem gebruikt.

Als de standaard versie hierboven Java 8 is, betekent dat misschien dat de geïnstalleerde versie Java 8 beschadigd is. Probeer dan Java opnieuw te installeren m.b.v. de installatie instructies en herstart daarna Ancestris.

Installeer Java

Om Java versie 8 op het systeem te installeren kunt u dit direct van de Oracle hoofdpagina downloaden of preziezer gezegd:
Versie voor eenvoudig gebruik: from the JRE download page (MacOS, Windows, Linux)
Versie voor Ontwikkelaars: from the JDK download page (MacOS, Windows, Linux)

Een eenvoudige andere manier om een officiële Java versie te krijgen is om deze te downloaden van Adoptium.net

 • Als u wilt weten of uw systeem Java kan starten ga dan naar de configuratie pagina waarin staat wat de minimale configuratie is die nodig is om Java te kunnen gebruiken.
 • Als u uit alle beschikbare versies van Oracle Java wilt wil kiezen, ga dan naar de pagina met de beschikbare Oracle Java versies.

Zet de standaard Java versie.

De procedure is afhankelijk van uw operating systeem:

Zet de standaard versie voor MacOS.

De versie van Java die op uw systeem draait, is mogelijk niet compatible met Ancestris, dus deze werkt niet.

Als u uw huidige versie van Java wilt behouden en tegelijkertijd bijvoorbeeld Java Versie 8 (ook bekend als 1.8) wilt blijven gebruiken, moet u Java versies wisselen.

Om tussen verschillende Java versies te wisselen, opent u commando scherm (terminal) en volgt u de onderstaande stappen.

De instructies in het volgende voorbeeld laten u Versie 8 (oftewel 1.8) als standaard instellen, zonder Java Version 10 te verwijderen:

1/6 - Controleer welke versie van java standaard is.

java -version
echo $jdkhome

U ziet nu welke versie van Java u gebruikt.

2/6 - Zorg voor een overzicht van alle versies die op uw systeem zijn geïnstalleerd, en kijk of versie 8 of 11 er tussen staat.

/usr/libexec/java_home -V

Als de versie die  nodig is er niet bij staat, installeer deze dan met onderstaande instructies.

Als deze wel in de lijst staat, maar het is niet diegene die hierboven staat, forceer dan het goede pad naar de juiste Java versie met de volgende stap:

3/6 - Type de volgende 2 regels in het commando scherm

echo 'export JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile
echo 'export jdkhome==`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile

Deze 2 regels voegen een commando toe om de standaard Java versie in uw persoonlijke profiel te zetten. In dit voorbeeld zetten we versie 1.8 als standaard en wordt de huidige versie daarmee vervangen.

De eerste regel definieert de standaard Java versie te gebruiken voor alle programma's (JAVA_HOME moet in hoofdletters staan).

De tweede regel definieert de standaard Java versie die gebruikt moet worden door Ancestris (jdkhome, kleine letters).

4/6 - Sluit het commando scherm (terminal)

exit

5/6 - Open opnieuw een commando scherm en controleer dat de huidige Java versie nu degene is die u wilt (versie 8 in dit voorbeeld)

java -version
echo $jdkhome

U kunt nu Ancestris starten.

6/6 - Start Ancestris

Wanneer Ancestris start, wordt er tegelijkertijd een commando (terminal) scherm geopend.

U kunt in de titelbalk zien dat versie 8 van Java gebruikt wordt door Ancestris.

Zet de standaard versie voor Windows

U moet een  .BAT bestand aanmaken, per Java versie die u wilt bewaren.

Gebruik je favoriete tekst editor om deze bestanden aan te maken (bijvoorbeeld Notepad). Typ de onderstaande code en bewaar deze bestanden in een map die beschikbaar is via PATH.

JAVA8.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

JAVA11.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

Wanneer u deze bestanden aanmaakt moet u opletten dat u de juiste namen gebruikt voor de Java bestanden in de regels JAVA_HOME, afhankelijk van uw Java installatie.

Wanneer u besluit om de Java versie te wijzigen, hoeft u alleen maar het bijbehorende .BAT bestand te draaien:  JAVA8 voor versie 1.8, of JAVA11 voor versie 11. De Java versie die daarna gebruikt wordt, zal in het commando scherm getoond worden.

Om te controleren of de veranderingen daadwerkelijk zijn doorgevoerd typt u: java -version in een commando scherm of u kijkt op deze pagina.

Als u de laatste Java versie wilt behouden, maar u wilt voor Ancestris een andere Java versie gebruiken, dan moet u het configuratie bestand wijzigen, en wel de regel jdkhome="C:\path\to\java"

Zet standaard versie voor Linux

Type het volgende in een commando scherm (Console, Terminal):

sudo update-alternatives --config java


en_linux-java-versions.png

Selecteer uit de lijst de versie die je nodig hebt.

Als u de laatste Java versie wilt behouden, maar u wilt voor Ancestris een andere Java versie gebruiken, dan moet u het configuratie bestand wijzigen, en wel de regel jdkhome="/path/to/java"

Als u hulp wilt bij het gebruik van deze tool, typt u:

sudo update-alternatives -l

Dwing Ancestris om een specifieke Java versie te gebruiken.


Wat uw operating systeem ook is, als de standaard gebruikte Java versie verschilt van degene die Ancestris moet gaan gebruiken, dan moet u de Ancestris configuration file als volgt aanpassen:

jdkhome="/path/to/java"
In het geval van Windows en Linux

Ingeval van Windows of Linux geldt:  Stel het uitvoerbare bestand van Java is: /usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/bin/java, dan moet u opgeven:

jdkhome="/usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/"

Let op: Er staat dus geen # meer voor de regel in het conf bestand, en het hele pad staat tussen quotes!! Het originele deel /bin/java moet dus niet in het pad opgenomen worden.

In het geval van MacOS

Als bijvoorbeeld Java 18 en Java 17 op uw MacOS zijn geinstalleerd, maar u wilt het gebruik van Java 17 voor Ancestris forceren,  dan is het stappenplan om dit te bereiken als volgt:

 • Zoek de volgende configuratie file van Ancestris:
  /Applications/Ancestris.app/Contents/Resources/ancestris/etc/ancestris.conf
 • Zoek hierin naar de regel #jdkhome="/chemin/vers/java" en verwijder het #teken aan het begin van de regel, zodat het niet langer als commentaar regel wordt opgevat. Ancestris ziet het nu als een opdracht.
 • We gaan ervan uit dat temurin-17 de te gebruiken versie van Java is, en we vervangen het java pad als volgt:
  jdkhome="/Library/Java/JavaVirtualMachines/temurin-17.jdk/Contents/Home"
 • Bewaar de aangepaste ancestris.conf file en controleer dat deze goed is opgeslagen.
 • Herstart nu Ancestris.
Aandachtspunten, ongeacht uw operating systeem:

Waarschuwing 1 : Als de java directory niet bestaat, in dit geval temurin-17.jdlk zoals in het vorige voorbeeld, dan kan Ancestris niet starten omdat het Java niet kan vinden.

Waarschuwing 2 : Als de jdkhome regel ook gedefinieerd is in het aangepaste Ancestris configuratie bestand, dan heeft de waarde daarvan prioriteit over die van de applicatie configuratie file. Zie de pagina over de configuratie file van Ancestris.