Skip to main content

Instal·lació de Java

Ancestris necessita Java i és compatible amb Java 8 fins a Java 18.

Si Ancestris no s'inicia o mostra la pantalla defectuosa i s'atura, generalment es relaciona amb un problema amb la instal·lació Java. O bé Java no està instal·lat o Ancestris no el troba o troba una versió incompatible o troba una versió danyada.

Les següents seccions ofereixen una comprovació pas a pas per assegurar que Ancestris està utilitzant una versió vàlida de Java 8.


Principi general

 • Necessiteu un entorn Java Runtime Environment (JRE). El JDK (Java Development Kit) no és necessari, però com que el JDK inclou un JRE, només és suficient un JDK.
 • Ancestris funciona amb versions Java 8 fins a Java versió 17. Es compila en la versió 8 per a una millor compatibilitat amb la majoria dels usuaris. Ha estat provat i funciona en versions de Java 8, 11, 17 i 18, que són versions LTS (Suport a llarg termini). No comprovem les versions a curt termini que estan obsoletes i no es poden descarregar després de 18 mesos. Tot i això, uns usuaris han indicat que Ancestris funciona amb Java version 18.
 • Podeu instal·lar Java des de qualsevol proveïdor: Oracle, OpenJdk o Adoptium.
 • Si opteu per una distribució gratuïta, haureu d’indicar a Ancestris on és la vostra instal·lació. En aquest cas, tal com s'indica a continuació, descomenteu la línia jdkhome al fitxer de configuració ancestis.conf que es troba al directori "etc" de la vostra instal·lació Ancestris i configureu el camí d'accés adequat.


Identifica quina versió de Java està establerta per defecte

Si no sabeu si hi ha instal·lada Java o quina versió està instal·lada, visiteu la pàgina detallada d'explicació oficial o obriu directament un terminal de línia d’ordres i escriviu a la línia d’ordres:

java -version

Hi ha mètodes alternatius per a MacOS i Windows.
   - per MacOS, consulteu les instruccions pas-a-pas.
   - per Windows, consulteu les instruccions pas-a-pas.


 • Si veieu un missatge d'error al terminal, Java no està instal·lat al sistema. Ancestris no podrà funcionar.
  Si us plau, seguiu la secció d'instal·lació de sota per instal lar Java 1,8 i després iniciar Ancestris


 • Si veieu una cosa així on es mostra Java 1.8, vol dir que teniu la versió adequada instal·lada i configurada de manera predeterminada.
java version "1.8.0_251"
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_251-b08)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 25.251-b08, mixed mode)

Segons la visualització anterior, podem veure que la versió de Java instal·lada per defecte és la versió 1.8, àlies versió 8.

Si Ancestris no s'inicia, Ancestris no la troba, troba una versió incompatible o troba una versió danyada. Si us plau, seguiu les instruccions per identificar la versió de Java que troba Ancestris.

 •  Si veieu una versió Java diferent d’1.8 o 11, vol dir que teniu una altra versió Java de manera predeterminada.
java version "10.0.1" 2018-04-17
Java(TM) SE Runtime Environment 18.3 (build 10.0.1+10)
Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM 18.3 (build 10.0.1+10, mixed mode)

Segons la pantalla de dalt, podem veure que la versió de Java instal·lada establerta per defecte és la versió 10. Ancestris no s'executarà. Si us plau, seguiu la secció d'instal·lació de sota per instal·lar Java 8.

Un cop fet això, tindràs diverses versions Java instal·lades en el sistema.

Si us convé definir Java 8 com a versió predeterminada, seguiu les instruccions per configurar la versió predeterminada de Java en el vostre sistema i, a continuació, inicieu Ancestris.

Si preferiu mantenir el conjunt de la versió de Java tal com és, haureu de dir-li a Ancestris que no usi la versió de Java per defecte. Si us plau seguiu les instruccions per obligar Ancestris a utilizar una versió Java específica i llavors iniciar Ancestris.

Identifiqueu quina versió de Java troba Ancestris

Per saber quina és la versió de Java que troba Ancestris, caldrà que comproveu el fitxer de configuració d'Ancestris.

1. Comproveu la definició de la línia default_options

Aquesta línia hauria de ser així:

default_options="--branding ancestris -J-Xms96m -J-Xmx1g --laf javax.swing.plaf.nimbus.NimbusLookAndFeel"

Si una de les opcions d'aquesta línia inclou --jdkhome="/path/to/java, assegureu-vos que la ruta especificada en aquesta opció sigui la ruta a la versió 1.8 de Java.. En cas contrari, editeu el fitxer de configuració i canvieu-lo. A continuació, inicieu Ancestris.      .

Si aquesta línia no inclou cap ruta Java, seguiu les instruccions que es mostren a continuació.

2. Comproveu la definició de la línia jdkhome

Si la línia sembla jdkhome="/path/to/java", assegureu-vos que la ruta especificada en aquesta opció és la ruta a la versió Java 8. En cas contrari, editeu el fitxer de configuració i canvieu-lo. A continuació, iniciar Ancestris.   .

Si la línia comença amb "# ", o si la línia no existeix, llavors significa que la línia no és utilitzada per Ancestris i que Ancestris utilitza la versió per defecte del Java establerta al vostre sistema.

Si la versió per defecte marcada anteriorment era Java 8, vol dir que la vostra versió instal·lada de Java 8 podria estar malmesa. Intenti reinstal·lar-lo utilitzant les instruccions d'instal·lació i reprengui Ancestris.Instal·lar Java

Per instal·lar Java versió 8 al vostre sistema, ho podeu fer des de la pàgina principal de l'Oracle, o més exactament:
- Versió d'ús senzill: des de la pàgina de descàrrega de JRE (MacOS, Windows, Linux)
- Versió per a desenvolupadors: des de la pàgina de descàrrega de JDK (MacOS, Windows, Linux)

Una manera senzilla d'obtenir una versió oficial de Java també és obtenir-la de Adoptium.net

 • Si necessiteu saber si el vostre dispositiu pot executar Java, aneu a aquesta pàgina de configuració per conèixer la configuració mínima necessària. • Si preferiu una versió de Java de Font Obert, és possible utilitzar OpenJDK i també podeu instal·lar Java des de la solució lliure Adoptium.

Estableix la versió predeterminada de Java

Els procediments depenen del vostre sistema operatiu.


Definiu la versió predeterminada per a MacOS

La versió de Java que s’executa al vostre sistema pot ser incompatible amb Ancestris, de manera que no s’executarà. Quan Ancestris arrenqui, rebrà un missatge com el següent en un terminal.

Si voleu mantenir la vostra versió actual de Java i, per exemple, executeu Java versió 8 (àlies 1,8) al mateix temps, necessitareu intercanviar les versions Java.

Per canviar entre diferents versions de Java, obriu una finestra al Terminal i seguiu els passos següents.

En l'exemple següent, les instruccions li permeten posar la versió 8 (àlies 1,8) per defecte, sense treure la versió Java 10:

1/6 - Comprovar quina versió de Java està establerta per defecte

java -version
echo $jdkhome

Podem veure la versió 10. Ancestris no funcionarà. Vostè necessita la versió 8 (àlies 1,8) per Ancestris.

2/6 - Obteniu una llista de totes les versions instal·lades al vostre sistema i comproveu que la versió 8 (àlies 1.8) es troba entre elles

/usr/libexec/java_home -V

D'acord, podem veure instal·lada la versió 8 (àlies 1.8).
Si no fos així, instal·leu-lo tal com s’explica en aquesta secció.

3/6 - Escriviu les dues línies següents al Terminal

echo 'export JAVA_HOME=`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile
echo 'export jdkhome==`/usr/libexec/java_home -v 1.8`' >>~/.bash_profile

Aquestes dues línies afegiran el comandament per definir la versió predeterminada de Java al vostre perfil personal.

La primera línia defineix la versió predeterminada de Java per a tots els programes (JAVA_HOME, en majúscules).

La segona línia defineix la versió predeterminada de Java a utilitzar per Ancestris (jdkhome, minúscula).

4/6 - Tanqueu el terminal

exit

5/6 - Torneu a obrir el Terminal i comproveu que el Java en funcionament sigui la versió 8 (àlies 1.8)

java -version
echo $jdkhome

D'acord, ho és. Podem veure la versió 8 (àlies 1.8). Ja podeu iniciar Ancestris.

6/6 - Iniciar Ancestris

Quan s'inicia Ancestris, s'obre una finestra del Terminal al mateix temps.

Podeu veure a la barra de títol que Ancestris utilitza la versió 8 (àlies 1.8) de Java.


Estableix la versió predeterminada per Windows

Heu de crear un fitxer BAT per la versió Java que vulgueu conservar.

Utilitzeu el vostre editor de text favorit per crear aquells fitxers, utilitzant el codi següent i col·loqueu-los en una carpeta disponible del PATH.

JAVA8.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_12\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

JAVA11.BAT

@echo off
echo Setting JAVA_HOME
set JAVA_HOME=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11
echo setting PATH
set PATH=C:\Program Files\Java\jdk1.11.0_11\bin;%PATH%
echo Display java version
java -version

Mentre creeu aquests fitxers, assegureu-vos que especifiqueu el nom correcte dels fitxers Java per a les línies JAVA_HOME, segons la vostra instal·lació de Java

Quan decidiu canviar la versió Java, només heu d’executar el fitxer BAT corresponent: JAVA 8 per a la versió 1.8 o JAVA 11 per a la versió 11. La versió Java que s’utilitza es mostrarà al Terminal.

Per comprovar si el canvi és realment efectiu, escriviujava -version en la consola o comproveu aquesta pàgina.

Si voleu mantenir la vostra versió més recent de Java i obligar a utilitzar una altra versió de Java per a Ancestris, heu de canviar el fitxer de configuració, línia jdkhome="C:\path\to\java" 

Estableix la versió predeterminada per Linux

Escriviu el següent en la consola:

sudo update-alternatives --config java


en_linux-java-versions.png

Seleccioneu de la llista la versió necessària.

Si voleu mantenir la vostra versió més recent de Java i obligar a utilitzar una altra versió de Java per a Ancestris, heu de canviar el fitxer de configuració, línia jdkhome="/path/to/java"

Per obtenir ajuda amb aquesta eina:

sudo update-alternatives -lForça Ancestris a utilitzar una versió Java específica

Sigui quin sigui el vostre sistema operatiu, si la versió Java activa per defecte és diferent de la que s'utilitzarà amb Ancestris, heu de modificar el fitxer de configuració d'Ancestris així:

jdkhome="/path/to/java"

Nota: heu d'excloure /bin/java a la descripció del camí.

Per exemple: si l'executable de Java és /usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/bin/java, hauríeu d'indicar

jdkhome="/usr/java/jdk1.8.0_291-amd64/"

Inversament, si aquesta línia no es comenta, és a dir, si no comença amb el caràcter "#", Ancestris primer ho tindrà en compte i el camí indicat a la versió Java ha d'existir i ha de correspondre a una versió funcional de Java. En cas contrari, Ancestris no buscarà altres ubicacions per obtenir una millor versió de Java i Ancestris no s’iniciarà.