Recently Updated Pages

Install and start Ancestris

Read license and user rights Ancestris is free software, licensed under the  GNU GENERAL PUBLIC ...

Àrea de treball i finestres

L'àrea de treball Ancestris s'organitza en grups de pestanyes. Grups de pestanyes En l'exemple ...

Finestra Principal

La Finestra Principal d'Ancestris és la que veieu quan s'obre el programari. En cas que no s’obr...

Instal·lació de Java

Ancestris funciona amb versions Java 8 fins a la versió 15. Es desenvolupa en la versió 8 per a u...

Instal·lar i iniciar Ancestris

Llegiu llicència i drets d'usuari Ancestris és programari lliure, llicenciat sota la llicència p...

Instalar e iniciar Ancestris

Lea la licencia y derechos del usuario Ancestris es un software libre, licenciado bajo la LICENC...

Search Bar

The general search bar lets you to find any type of information anywhere in open genealogy files ...

Barra de Búsqueda

La barra de búsqueda general permite encontrar cualquier tipo de información en cualquier lugar e...

Lista de doadores

Entre os doadores contam-se os seguintes ACIEN Mathieu ADOLPHE Gérard ALDEANO Stép...

Liste des donateurs

Les personnes suivantes font partie des donateurs ACIEN Mathieu ADOLPHE Gérard ALD...

List of donors

The following people are among the donors: ACIEN Mathieu ADOLPHE Gérard ALDEANO St...

Barra de Navegación

La barra de navegación le permite navegar hacia adelante y hacia atrás en el historial de navegac...

Barra de herramientas

La barra de herramientas de la Ventana Principal de Ancestris es una barra horizontal que muestra...

Instalación de Java

Ancestris funciona con las versiones de Java 8 hasta versión 15. Está desarrollado en la versión ...

Installazione di Java

Ancestris è compatibile con le versioni da Java 8 a Java 15 Ancestris funziona con le versioni d...

Installare e lanciare Ancestris

Leggi la licenza e i diritti di utilizzo Ancestris è un software libero concesso in licenza GNU ...

Java installation

Ancestris needs Java and is compatible with Java 8 up to Java 15. If Ancestris does not start, o...

Installation de Java

Ancestris est compatible avec les versions Java 8 à Java 15. Si Ancestris ne démarre pas, ou aff...

Installer et démarrer Ancestris

Lisez la licence et les droits d'utilisation Ancestris est un logiciel libre sous licence d'util...

Toolbar

The Ancestris Main Window Toolbar is a horizontal bar displaying a number of tools in the form of...