Skip to main content

Menú Eines

Aquest menú agrupa totes les eines per explorar, manipular i analitzar dades genealògiques.

en-tools-menu.png

Cadascuna d’aquestes accions es descriu a continuació.

Quan l’acció tingui la seva pròpia pàgina de descripció (en negreta), feu-hi clic per obtenir-ne tots els detalls.

Algunes accions de menú només s'apliquen a la genealogia seleccionada i, per tant, només estaran disponibles si n'hi ha una oberta. En cas contrari, quedaran grisos. Per habilitar-los, obriu una genealogia.

Comparar Genealogies

Compara les genealogies que teniu o que tenen altres usuaris, per trobar àrees geogràfiques comunes, amb ciutats i cognoms similars, i esdeveniments similars.

Registre de Registres

Us permet introduir certificats directament de registres o utilitzar registres digitalitzats per recuperar registres (naixement-matrimoni, defunció, altres) i integrar-los a la vostra genealogia.

Datulador

Us ajuda a calcular dates a partir d’intervals de dates per a calendaris iguals o diferents. Molt útil quan cal estimar les dates a cercar a partir de certificats ja trobats.

Calculadora

Mostra una calculadora senzilla per evitar haver de cercar-ne una de externa.

 


Validar el compliment de Gedcom i la cohèrencia de les dades

Detecta l'incompliment de l'estàndard Gedcom  i anomalies en la genealogia.

Combinar duplicats

Identifica entitats duplicades i les combina.

 


CommonAvantpassat ancestorcomú

IdentifiesIdentifica commonavantpassats ancestorscomuns betweenentre twodos individualsindividus ona yourla genealogy.vostra genealogia.

QuickInformes ReportsRàpids

RunsExecuta ainformes reportsdirectament directlydes fromdel the menu.menú.

en-Tools-Quick-Reports-menu.png

Llista Flash List

RunsExecuta thel'informe Llista Flash List reportde ofla thepersona selected individual.seleccionada.

FamilyGrups GroupsFamiliars

RunsExecuta thel'informe de FamilyGrups groupsFamiliars. report.

CloseParents Relatives
Propers

RunsExecuta thel'informe CloseParents RelativesPropers report..

ListsLlistes andi ReportsInformes

ProvidesProporciona theles ListsLlistes andi Reportsels Informes ofd’Ancestris, Ancestris,un gran conjunt d’informes que podeu utilitzar a largela setvostra ofgenealogia, reportsa youmés candels usedescrits on your genealogy, in addition to the ones described above.anteriorment.

PublicationPublicació

PublishesPublica yourla genealogyvostra ongenealogia en un fitxer o a file or on the Internet, inen aformat webde pagepàgina format.web. Ancestris proposesproposa twodues differentpossibilitats possibilities.diferents.

en-Tools-Publications-menu.png

Llibre Web Book

GeneratesGenera auna genealogy genealogia underen theforma formde ofdiverses multiplepàgines webweb, pages,localment locallyo oren onun aservidor remote server.remot.

Lloc Web Site

GeneratesGenera simplepàgines web site pages.senzilles.

PrintImpressió ofde currentla viewvista actual

PrintsImprimeix thela selectedvista view.seleccionada. AS'obrirà previewuna windowfinestra willde open.previsualització.

PleaseTingueu noteen thatcompte onlyque theen aquest moment només es pot imprimir correctament la DynamicVisualització Treede viewl'Arbre Dinàmic. can properly be printed at the moment.