Skip to main content

Menú Eines

Aquest menú agrupa totes les eines per explorar, manipular i analitzar dades genealògiques.

en-tools-menu.png

Cadascuna d’aquestes accions es descriu a continuació.

Quan l’acció tingui la seva pròpia pàgina de descripció (en negreta), feu-hi clic per obtenir-ne tots els detalls.

Algunes accions de menú només s'apliquen a la genealogia seleccionada i, per tant, només estaran disponibles si n'hi ha una oberta. En cas contrari, quedaran grisos. Per habilitar-los, obriu una genealogia.

Comparar Genealogies

Compara les genealogies que teniu o que tenen altres usuaris, per trobar àrees geogràfiques comunes, amb ciutats i cognoms similars, i esdeveniments similars.

Registre de Registres

Us permet introduir certificats directament de registres o utilitzar registres digitalitzats per recuperar registres (naixement-matrimoni, defunció, altres) i integrar-los a la vostra genealogia.

Datulador

Us ajuda a calcular dates a partir d’intervals de dates per a calendaris iguals o diferents. Molt útil quan cal estimar les dates a cercar a partir de certificats ja trobats.

Calculadora

Mostra una calculadora senzilla per evitar haver de cercar-ne una de externa.

 


Validar el compliment de Gedcom i la cohèrencia de les dades

Detecta l'incompliment de l'estàndard Gedcom  i anomalies en la genealogia.

Combinar duplicats

Identifica entitats duplicades i les combina.

 


Common ancestor

Identifies common ancestors between two individuals on your genealogy.

Quick Reports

Runs a reports directly from the menu.

en-Tools-Quick-Reports-menu.png

Flash List

Runs the Flash List report of the selected individual.

Family Groups

Runs the Family groups report.

Close Relatives

Runs the Close Relatives report.

Lists and Reports

Provides the Lists and Reports of Ancestris, a large set of reports you can use on your genealogy, in addition to the ones described above.

Publication

Publishes your genealogy on a file or on the Internet, in a web page format. Ancestris proposes two different possibilities.

en-Tools-Publications-menu.png

Web Book

Generates a genealogy  under the form of multiple web pages, locally or on a remote server.

Web Site

Generates simple web site pages.

Print of current view

Prints the selected view. A preview window will open.

Please note that only the Dynamic Tree view can properly be printed at the moment.