Skip to main content

Instal·lació pas a pas a MacOS (TSL)

Aquesta pàgina mostra pas a pas com instal·lar Ancestris en un sistema MacOS.

Les seccions a continuació són independents i no cal que es facin totes.

Les pantalles mostrades poden semblar diferents de les del lloc web d'Ancestris actuals o de la versió actual del programari Ancestris.

Saber quina versió de Java utilitzes

Aquests passos us permeten identificar quina versió de Java s’executa al vostre sistema.

1/3 - Obriu "Preferències del Sistema" al menú "Apple".

 

Java 01.png

 

2/3 - Cerqueu l'aplicació "Java" a la llista i feu clic sobre ella. Si no es troba a la llista, vol dir que Java no està instal·lat al vostre sistema.

 

Java 02.png

 

3/3 - Apareixerà la finestra emergent "Quant a Java", que indica quina versió de Java s'està executant al vostre sistema. Aquí podem veure que és la versió 8 (àlies 1.8).

 

Java 03.png

 

Instal·lar Ancestris versió 10 o 11

1/9 - Seguiu les instruccions, a continuació, des del vostre entorn MacOS.

 

Vq 01.png

 
2/9 - Descarregar qualsevol versió d'Ancestris.
 • Anar a https://www.ancestris.org, feu clic a "DESCÀRREGA" al Menú
 • A continuació, feu clic a "MacOS" per descarregar la versió 10
 • O desplaceu-vos cap avall al tauler de la versió Diària i feu clic al botó "DESCÀRREGA" per a la versió 11
 • Llavors la baixada començarà.

Vq 02.png

 

3/9 - La baixada requereix de 2 a 3 minuts.

 

Vq 03.png

 

4/9 -Un cop acabat, veureu un fitxer "ancestris" amb la mida indicada a la part dreta.

 

Vq 04.png

 

5/9 - A la finestra "Descàrregues", feu clic a la ubicació del fitxer "ancestris" per obrir el   Finder.

 

Vq 05.png

 
6/9 - Iniciar Ancestris.
 • Apareixerà el directori "Descàrregues".
 • Per a la versió 10, només cal que feu clic a la carpeta principal "ancestris" ja que ja s'ha desempaquetat per a MacOS i s'iniciarà Ancestris.
 • Per a la versió diària 11, haureu de seleccionar el directori "bin" i, a continuació, feu clic al fitxer "ancestris".

 

Vq 06.png

 
7/9 - Confirmació per iniciar.
 • Apareix un missatge que demana la vostra confirmació per obrir "ancestris". Feu clic a "Obrir".
 • Si també rebeu un missatge que "ancestris" no es pot obrir perquè prové d'un desenvolupador no identificat, seguiu aquests passos.

Vq 07.png

 

8/9 - Ancestris comença llavors.

 

Vq 08.png

 

9/9 - A continuació, apareixen les pantalles de Benvinguda. Ara esteu preparat per utilitzar Ancestris.

 

Dock 12.png

 

IfSi youheu downloadeddescarregat thela dailyversió version,diària, youpotser mightvoldreu wantcrear touna create anicona Ancestris icona inl'escriptori. theEn launchpad.aquest In which case pleasecas, followseguiu theles correspondinginstruccions instructions.corresponents.

IfSi Ancestris doesno nots’inicia, start,podria itestar mightrelacionat beamb relatedun toproblema ade javala versionversió issue.Java. YouÉs maypossible haveque ton'hagueu swapde thecanviar Javala version.
versió. PleaseSeguiu followaquestes these instructions.instruccions.

 

 Ancestris fromdes and’un unidentifieddesenvolupador developerno identificat

1/8 - MessageMissatge "AncestrisNo can'tes bepot opened"obrir Ancestris".

WhenQuan openingobriu theel downloadedfitxer 'ancestris'"ancestris" file,descarregat, apot messageaparèixer mayun appearmissatge sayingque thatdiu 'ancestris'que cannotno bees openedpot becauseobrir it"ancestris" isperquè fromprové and'un unidentifieddesenvolupador developer.no identificat.

09 06.png

 

2/8 - It'sEstà okay,bé, weli willdireu tellal yourvostre systemsistema thatque ites canpot be authorized.autoritzar.
 • WeComencem startobrint byles opening"Preferències thedel 'SystemSistema" Preferences'al inmenú the 'Apple' menu."Apple".

09 07.png

 

3/8 - ThenA choosecontinuació, 'Securityescolliu and"Seguretat Privacy'i Privadesa".

 

09 08.png

 

4/8 -A Inla thefinestra 'Security"Seguretat andi Privacy'Privadesa", window,feu clickclic ona 'Open"Obre anyway'de totes maneres".

 

09 09.png

 

5/8 - ClickFeu 'Open'clic toa confirm."Obrir" per confirmar.

 

09 10.png

 

6/8 - ConfirmConfirmeu-ho againde withnou youramb password.la vostra contrasenya.

 

09 11.png

 

7/8 - Ancestris thencomença starts.llavors.

 

Vq 08.png

 

8/8 - TheA Welcomecontinuació, screensapareixen thenles appears.pantalles Youde areBenvinguda. nowAra readyesteu topreparat useper utilitzar Ancestris.

Dock 12.png

 

 DockingSituant Ancestris inen the Launchpad l'escriptori

TheEls followingpassos stepssegüents applys'apliquen toa thela dailyversió versiondiària of d'Ancestris.

1/12 - SelectSeleccioneu theel 'fitxer "ancestris.gif' filegif"
 • ItEs istroba locatedal indirectori theon directoryheu where you downloadedbaixat Ancestris
 • Right-clickSeleccioneu-lo onfent itclic amb el botó dret
 • ThenA selectcontinuació, 'Openseleccioneu with'"Obre amb"
 • ThenA clickcontinuació, 'Preview'feu toclic opena the"Vista 'prèvia" per obrir la imatge "ancestris.gif' imagegif"

Dock 01.png

 

2/12 - InA thela imagevista preview,prèvia selectde all.la imatge, seleccioneu-ne tot.

 

Dock 02.png

 

3/12 -A Inla thevista imageprèvia preview,de copyla theimatge, image,copia andla closeimatge thei imagetanca window.la finestra de la imatge.

 

Dock 03.png

 

4/12 - GoTorneu backa tola thefinestra downloadde window,descàrrega andi right-clickfeu onclic theamb 'ancestris'el file.botó Selectdret 'Makeal alias'fitxer "ancestris". Seleccioneu "Fes àlies".

 

Dock 04.png

 

5/12 - OnceUn thecop aliascreat isl’àlies, created,feu right-clickclic onamb itel andbotó selectdret 'Geta Info'sobre i seleccioneu "Obteniu informació".

 

Dock 05.png

 

6/12 - TheApareix informationla windowfinestra appears.d'informació.

 

Dock 06.png

 

7/12 - SelectSeleccioneu thela iconicona ina thela top-leftcantonada corner.superior Aesquerra. blueHauria borderd'aparèixer shoulduna appear.vora blava.

 

Dock 07.png

 

8/12 - ClickFeu 'Paste'clic froma the"Enganxa" menual tomenú replaceper thesubstituir imagela iconicona byde thela previouslyimatge copiedper image.la imatge prèviament copiada.

 

Dock 08.png

 

9/12 -El Thefitxer aliasàlies fileara has nowla theimatge correctcorrecta. image.Arrossegueu-la Drag-n-DropDesplegueu-la ita on the Dock.l'escriptori.

 

Dock 09.png

 

10/12 - Ancestris ises nowtroba setara ina thel'escriptori. Dock. RunExecuteu Ancestris byfent-hi clicking on it.clic.

 

Dock 10.png

 

11/12 - Ancestris starts.comença.

 

Dock 11.png

 

12/12 - TheA Welcomecontinuació, screensapareixen thenles appears.pantalles Youde areBenvinguda. nowAra readyesteu topreparat useper utilitzar Ancestris.

 

Dock 12.png