Skip to main content

2.8. Context Menu

Het contextmenu biedt acties die afhankelijk zijn van een object en die eropop dat object van toepassing zijn.

De meeste van deze acties zijn een aanvulling op de acties die u kunt vinden in de menubalk, sneltoetsen of de werkbalk.

U krijgt toegang tot het contextmenu wanneer u met de rechtermuisknop op een object klikt, meestal een entiteit (individu, familie, bron, enz.).

nl-contextmenu.pngnl-context-menu.png

Het contextmenu heeft een titel en een lijst met actie-items.

De titel is de naam van de 'geklikte' entiteit.entiteit, hier John Kennedy.

De lijst met actie-menu-items is afhankelijk van de entiteit waarop u hebt geklikt en het venster waarin dezede entiteit zich bevindt. Daarom wordt het een "context"-menu genoemd. Elke voorgestelde actie is van toepassing op de entiteit in haar specifieke context.

Het bovenstaande voorbeeld is het contextmenu wanneer u op een individuele entiteit klikt in dehet dynamischestamboom boomstructuur.overzicht (Dynamic Tree).

Alleen bepaalde weergaven (Vensters) bieden een contextmenu.

Ze

Vensters zijnmet alseen volgt:

Context-menu

De

 • Het Stamboom overzicht (Dynamic Tree,Tree), voor individuen en gezinnen. De rechterklik moet worden gemaakt op een individuele box of een familiebox.
 • De Entiteitentabel,Entiteitentabel, voor alle entiteitscategorieën. Er moet met de rechtermuisknop op een van de cellen worden geklikt, bij voorkeur in de kolom met het identificatienummer.
 • De Cygnus-editor,editor, voor de weergegeven persoon. De rechterklik moet worden gemaakt op de bovenste banner met de volledige naam van het individu.
 • De Gedcom-editor,editor, voor alle categorieën entiteiten en de informatie die deze bevat. Er moet met de rechtermuisknop worden geklikt op een van de regels van de entiteit of op het onderste paneel waar de beschrijving van de entiteit wordt weergegeven.
 • De Entiteitskaart,Entiteitskaart, voor alle entiteitscategorieën. Er moet met de rechtermuisknop op het weergegeven gebied worden geklikt.
 • De GEDCOM Explorer,verkenner voor alle entiteitscategorieën. Er moet met de rechtermuisknop op een entiteit worden geklikt.

Context menu acties


Hieronder volgt een beschrijving van alle acties die mogelijk ziin, wanneer het contextmenu wordt aangeroepen vanuit een entiteit.


Het


contextmenu kan ook worden opgeroepen vanuit een Gedcom-object
. Dit is het geval in de GEDCOM verkenner. Raadpleeg de overeenkomstige pagina om te zien hoe het contextmenu er in dat geval uitziet.


Wijzig de weergave van Individuen / of Families


Configureert de lay-out en de gegevensinhoud van de weer te geven informatie van de entiteit. Dit doet u door een blauwdruk te maken of aan te passen.

Dit actie-item verschijnt alleen wanneer u op een entiteit in de blauwdruk klikt.


Knippen, Kopiëren en plakken
Cygnus Context menu

nl-cygnus-title-contextmenu.png


Gedcom Context Menu

nl-aries-title-contextmenu.png


Context menu actiesWijzig de display van Individuen / of FamiliesKnip, Kopiëer, PlakVoeg een Eigenschap rechtstreeks toeVoeg Eigenschap toe via Assistent...Geselecteerde Eigenschap Verspreiden.Voeg een andere Persoon of Familie toeVoeg Media, Notitie, Bron (Source) en dergelijke toe.Maak een Globale Entiteit aan.Beheer SOSA / d'Aboville nummering.Eigenschappen Verwisselen.Vervang...
Zet de Plaats Jurisdicties.Geselecteerde labels (Eigenschappen) versleutelen.

Bewerken / Modificeren
Geselecteerde Eigenschappen (Labels) verwijderen.
Navigeer naar Familieleden.Markeer deze Entiteit in de Dynamische Stamboom.Kies als Voorkeurs Familie in de Dynamische StamboomReferentie Persoon instellen in de Dynamische StamboomRapport samenstellen en uitvoeren.
Verwissel Partners.Registreer : Geboorte | Huwelijk | Overlijden | Overig====================================================================================


The Context menu provides actions that depend on an object and that will apply to it.

Most of these actions are additional to the ones you can find in the menu bar, keyboard shortcuts, or the toolbar.

You access the context menu when you right-click an object, usually an entity (individual, family, source, etc.).

en-context-menu.png

The context menu has a title and a list of action items.

The title is the name of the 'clicked' entity.


The list of action items depends on the entity you clicked on and the window it is in. That is why it is called a "context" menu. Each proposed action applies to the entity in its specific context.

The example above is the Context Menu when clicking on an individual Entity in the Dynamic tree view.

Only certain views offer a context menu.

They are as follows:

 • The Dynamic Tree, for individuals and families. The right click must be made on an individual box or a family box.
 • The Entities Table, for all entity categories. The right click must be made on one of the cells, preferably in the column including the identification number.
 • The Cygnus editor, for the individual displayed. The right click must be made on the upper banner giving the full name of the individual.
 • The Gedcom editor, for all categories of entities and the information it contains. The right click must be made on any of the lines of the entity or on the lower panel where it displays the entity's description.
 • The Entity Card, for all entity categories. The right click must be made on the displayed area.
 • The GEDCOM Explorer, for all entity categories. The right click must be made on an entity.

Context menu actions

Below is a description of all the possible actions when the context menu is called from an entity.

The Context menu can also be called from a Gedcom object. This is the case in the GEDCOM explorer. Please refer to the corresponding page to see what the Context Menu looks like in this case.

Change display of Individuals / of Families

Configures the layout and the data content of the entity's information to be displayed. This is done by creating or modifying a blueprint.

This action item only appears when you click an entity in its blueprint.

Cut, Copy, Paste

Cuts, copies or pastes the elements clicked.

This action item only appears when you click an entity in one of the editors.

Add property directly

Adds a property to the entity. Ancestris will only suggest Gedcom compliant properties to be added at the location clicked. You cannot go wrong there.

This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

Here is an example of properties than can be added to an individual.

en-add-a-property.png

Add property via the assistant...

Adds a property to the entity using the following window to guide you:

en-add-a-property-assistant.png

A list of possible properties is provided. The selection is made by clicking a property item in the left column. The description of this property appears in the right-hand side column.

To create a user-defined property, click on the corresponding radio-button, and enter its name as shown in the text field.

To automatically create sub properties to that property, check the corresponding box. For instance, a MAP property will automatically add the LATI and the LONG properties.

This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

Propagate selected property...

Propagates the property on which you have right-clicked:

 • either, to all entities of the category in the whole genealogy
 • or, to a particular entity, to be selected from the drop-down menu that will appear.

en-propagate.png

The Propagate also the value of this property, check the box. It will automatically propagate the property and its value.

This action item only appears when you click a property in the Gedcom editor.

Add another individual or a family

Links an individual or a family to the selected entity.

Depending on the entity or on the property clicked, not all sub-actions will be available.

Here is the actions items when clicking on an individual:

en-add-indivudal-or-family.png

 • Add a family of parents: adds the two boxes representing the locations of the two parents of the selected individual
 • Add a brother/sister/sibling: adds a brother or a sister to an individual
 • Add a spouse: adds a spouse to an individual.
 • Add a son/daughter/child:  adds a child to an individual or to a family. For individuals with multiple families, this should be done from the family. From the individual, the child is added to the first family.
 • Add an alias: adds an alias to the individual. An alias is another individuals who is supposedly distinct originally but who might designate the same person. 

When the context menu is on a property, the menu shows this:

en-add-indivudal-or-family-association.png

 • Associate a person: adds a relationship person to the property, usually an event.

Add a media, a note, a source, etc.

Links an entity, new or existing, to the clicked entity.

en-add-an-entity.png

These are the possible sub-actions, which depend from the category of the entity clicked:

 • Add a media: adds a new or existing shared multimedia element.
 • Add a note: adds a new or existing shared note.
 • Add a source: adds a new or existing shared source.
 • Add a submitter: adds a new or existing shared submitter.

Create a global entity

Creates a global entity that will not be linked to the clicked individual. It will add an entity to your genealogy.

en-create-an-entity.png

These are the possible sub-actions :

 • Create an individual: creates a new entity individual
 • Create a family: creates a new entity family
 • Create a note: creates a new entity note
 • Create a media: creates a new entity multimedia element
 • Create a source: creates a new entity source
 • Create a repository: creates a new entity repository
 • Create a submitter: creates a new entity submitter

Manage SOSA / d'Aboville numbering

Allows you to generate or erase genealogy numberings, starting from the individual on whom you right clicked.

The selected individual becomes the Sosa or d'Aboville number 1 of the genealogy and a new numbering of all the ancestors and descendants will be numbered from it.

Swivel...

en-swivel.png

This action is only available for properties related to another entity (associated persons, aliases, child in family, spouse in family, linked source, linked note, etc.).

Set places criteria

Opens a window allowing to change the places criteria.

en-set-place-criteria.png

This window is the same as the one used to define the default places format in File/Properties.

This action item only appears when you click a place property in the Gedcom editor.

Encrypt the selected properties

Allows encryption of all information of the entity.

en-encrypt.png

Do not loose the password used for the encryption, it will make it impossible to retrieve the information.

This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

Edit/Modify

Opens the default editor on the selected entity or property. The default editor is defined in the preferences.

If the Context menu is called from a place property, Ancestris opens the Places editor for all similar places. To only edit one single place, just use one of the editors and directly edit the place fields.

Delete the selected properties...

Deletes the selected properties.

en-delete-property.png

For security reason, Ancestris will ask you to confirm.

This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

Navigate to relatives

Navigates easily to close relatives of the individual.

en-navigate-relatives.png

Bookmark this entity in the dynamic tree

Creates a bookmark of this entity in the dynamic tree.

en-bookmark.png

You will then be able to quickly display the dynamic tree of this individual or family using the bookmark button on the dynamic tree menu bar.

Choose as preferred family for the dynamic tree

For family entity only, sets it as the preferred marriage to display in the dynamic tree view.

The action looks like this when the family is not chosen yet, and therefore can be set:

en-preferred-on.png

And it looks like this, with the little star on the icon, when the family has been chosen, and can therefore be unset:

en-preferred-off.png

Make root in the dynamic tree

Rebuilds the dynamic tree with the clicked entity as the new root.

Run a report

Launches any possible report for the selected entity or for the whole genealogy.

A number of sub-menus unfolds as you select this menu item. The structure of these menus follows the structure of the List and Reports window.

en-run-report.png

Swap spouses

Swaps husband and wife in a family.

This is much easier to fix a sex error in the individuals than to re-create the whole family.

Register Photo : birth | marriage | death | misc

In the act viewer, displays the photo of the certificate corresponding to the event clicked. This menu item is only enabled if the event has a photo coming from an act statement of the Registers records. The Registers Records tool must also is installed, but not necessarily open.