Skip to main content

Menú contextual

TheEl Contextmenú menuContextual providesproporciona actionsaccions thatque dependdepenen ond'un anobjecte objecti andque thats'aplicaran willa apply to it.ell.

MostLa ofmajoria thesed'aquestes actionsaccions aresón additionaladdicionals toa theles onesque youpodeu cantrobar finda in thela menubarra bar,de keyboard shortcutsmenús, or theles toolbardreceres de teclat. o la barra d'eines.

YouAccediu accessal themenú contextcontextual menuquan whenfeu youclic right-clickamb anel object,botó usuallydret andel entityratolí a un objecte, normalment a una entitat (individual, family,familiar, source,font, etc.).

en-context-menu.png

TheEl menú contextual té un títol i una llista d'elements d'acció.

El títol és el nom de l'entitat "clicada".

La llista d'elements d'acció depèn de l'entitat en què heu fet clic i de la finestra on es troba. És per això que se l'anomena menú "contextual". Cada acció proposada s'aplica a l'entitat en el seu context menuespecífic.

has

L'exemple anterior és el Menú Contextual en fer clic en una Entitat individual a titlela andvista d'arbre Dinàmic.

Només certes vistes ofereixen un menú contextual.

Són les següents:

 • L'Arbre Dinàmic, per a listparticulars ofi actionfamílies. items.

  El

  Theclic titledret iss’ha thede namefer ofen theuna 'clicked'casella entity.

  individual

  Theo listfamiliar.

 • of
 • La actionTaula itemsEntitats, dependsper a totes les categories d'entitat. El clic dret s'ha de fer en una de les cel·les, preferiblement a la columna incloent el número d'identificació.
 • L'editor Cygnus, per a l'individu mostrat. El clic dret s'ha de fer a la pancarta superior que dóna el nom complet de l'individu.
 • L'editor Gedcom, per a totes les categories d'entitats i la informació que conté. El clic dret s'ha de fer en qualsevol de les línies de l'entitat o en el plafó inferior on thees entitymostra youla clickeddescripció onde andl'entitat.
 • the
 • La windowTargeta itd'entitat, is in. That is why it is calledper a "context"totes menu.les Eachcategories proposedd'entitat. actionEl appliesclic todret thes'ha entityde in its specific context.

  The example above is the Context Menu when clicking on an individual Entity in the Dynamic tree view.

  Only certain views offerfer a contextl'àrea menu.

  mostrada.
 • They

 • L'Explorador are as follows:

  • The Dynamic TreeGEDCOM, for individuals and families. The right click must be made on an individual box orper a familytotes box.
  • The Entities Table, for all entity categories. The right click must be made on one of the cells, preferably in the column including the identification number.
  • The Cygnus editor, for the individual displayed. The right click must be made on the upper banner giving the full name of the individual.
  • The Gedcom editor, for allles categories ofd'entitat. entitiesEl andclic thedret informations'ha itde contains.fer Theen rightuna click must be made on any of the lines of the entity or on the lower panel where it displays the entity's description.
  • The Entity Card, for all entity categories. The right click must be made on the displayed area.
  • The GEDCOM Explorer, for all entity categories. The right click must be made on an entity.entitat.

  ContextAccions menudel actionsmenú contextual

  BelowA iscontinuació aes descriptiondescriu oftotes allles theaccions possiblepossibles actionsquan whenes thecrida contextel menumenú iscontextual calleddes fromd’una an entity.entitat.

  TheEl Contextmenú menucontextual cantambé alsoes bepot calledcridar fromdes ad’un objecte Gedcom object. ThisÉs isel thecas casede inl'explorador the GEDCOM explorer. PleaseConsulteu referla topàgina thecorresponent correspondingper pageveure tol’aspecte seedel whatMenú theContextual Contexten Menuaquest looks like in this case.cas.

  ChangeCanvia displayla ofvisualització Individualsd'individus / ofde Families
  famílies

  ConfiguresConfigura theel layoutdisseny andi theel datacontingut contentde ofdades thede entity'sla informationinformació tode bel'entitat displayed.que Thises ismostrarà. doneAixò byes creatingfa orcreant modifyingo amodificant un blueprintpla.

  ThisAquest actionelement itemd'acció onlynomés appearsapareix whenquan youfeu clickclic ana entityuna inentitat itsen blueprint.el seu pla.

  Cut,Tallar, Copy,Copiar, Paste
  Enganxar

  Cuts,Talla, copiescopia oro pastesenganxa theels elements clicked.
  clicats.

  ThisAquest actionelement itemd'acció onlynomés appearsapareix whenquan youfeu clickclic ana entityuna inentitat oned'un of thedels editors.

  AddAfegir propertyuna directlypropietat directament

  Adds a property to the entity. Ancestris will only suggest Gedcom compliant properties to be added at the location clicked. You cannot go wrong there.

  This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

  Here is an example of properties than can be added to an individual.

  en-add-a-property.png

  Add property via the assistant...

  Adds a property to the entity using the following window to guide you:

  en-add-a-property-assistant.png

  A list of possible properties is provided. The selection is made by clicking a property item in the left column. The description of this property appears in the right-hand side column.

  To create a user-defined property, click on the corresponding radio-button, and enter its name as shown in the text field.

  To automatically create sub properties to that property, check the corresponding box. For instance, a MAP property will automatically add the LATI and the LONG properties.

  This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

  Propagate selected property...

  Propagates the property on which you have right-clicked:

  • either, to all entities of the category in the whole genealogy
  • or, to a particular entity, to be selected from the drop-down menu that will appear.

  en-propagate.png

  The Propagate also the value of this property, check the box. It will automatically propagate the property and its value.

  This action item only appears when you click a property in the Gedcom editor.

  Add another individual or a family

  Links an individual or a family to the selected entity.

  Depending on the entity or on the property clicked, not all sub-actions will be available.

  Here is the actions items when clicking on an individual:

  en-add-indivudal-or-family.png

  • Add a family of parents: adds the two boxes representing the locations of the two parents of the selected individual
  • Add a brother/sister/sibling: adds a brother or a sister to an individual
  • Add a spouse: adds a spouse to an individual.
  • Add a son/daughter/child:  adds a child to an individual or to a family. For individuals with multiple families, this should be done from the family. From the individual, the child is added to the first family.
  • Add an alias: adds an alias to the individual. An alias is another individuals who is supposedly distinct originally but who might designate the same person. 

  When the context menu is on a property, the menu shows this:

  en-add-indivudal-or-family-association.png

  • Associate a person: adds a relationship person to the property, usually an event.

  Add a media, a note, a source, etc.

  Links an entity, new or existing, to the clicked entity.

  en-add-an-entity.png

  These are the possible sub-actions, which depend from the category of the entity clicked:

  • Add a media: adds a new or existing shared multimedia element.
  • Add a note: adds a new or existing shared note.
  • Add a source: adds a new or existing shared source.
  • Add a submitter: adds a new or existing shared submitter.

  Create a global entity

  Creates a global entity that will not be linked to the clicked individual. It will add an entity to your genealogy.

  en-create-an-entity.png

  These are the possible sub-actions :

  • Create an individual: creates a new entity individual
  • Create a family: creates a new entity family
  • Create a note: creates a new entity note
  • Create a media: creates a new entity multimedia element
  • Create a source: creates a new entity source
  • Create a repository: creates a new entity repository
  • Create a submitter: creates a new entity submitter

  Manage SOSA / d'Aboville numbering

  Allows you to generate or erase genealogy numberings, starting from the individual on whom you right clicked.

  The selected individual becomes the Sosa or d'Aboville number 1 of the genealogy and a new numbering of all the ancestors and descendants will be numbered from it.

  Swivel...

  en-swivel.png

  This action is only available for properties related to another entity (associated persons, aliases, child in family, spouse in family, linked source, linked note, etc.).

  Set places criteria

  Opens a window allowing to change the places criteria.

  en-set-place-criteria.png

  This window is the same as the one used to define the default places format in File/Properties.

  This action item only appears when you click a place property in the Gedcom editor.

  Encrypt the selected properties

  Allows encryption of all information of the entity.

  en-encrypt.png

  Do not loose the password used for the encryption, it will make it impossible to retrieve the information.

  This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

  Edit/Modify

  Opens the default editor on the selected entity or property. The default editor is defined in the preferences.

  Ig the Context menu is called from a place property, Ancestris opens the Places editor for all similar places. To only edit one single place, just use one of the editors and directly edit the place fields.

  Delete the selected properties...

  Deletes the selected properties.

  en-delete-property.png

  For security reason, Ancestris will ask you to confirm.

  This action item only appears when you click an entity or a property in the Gedcom editor.

  Navigate to relatives

  Navigates easily to close relatives of the individual.

  en-navigate-relatives.png

  Bookmark this entity in the dynamic tree

  Creates a bookmark of this entity in the dynamic tree.

  en-bookmark.png

  You will then be able to quickly display the dynamic tree of this individual or family using the bookmark button on the dynamic tree menu bar.

  Choose as preferred family for the dynamic tree

  For family entity only, sets it as the preferred marriage to display in the dynamic tree view.

  The action looks like this when the family is not chosen yet, and therefore can be set:

  en-preferred-on.png

  And it looks like this, with the little star on the icon, when the family has been chosen, and can therefore be unset:

  en-preferred-off.png

  Make root in the dynamic tree

  Rebuilds the dynamic tree with the clicked entity as the new root.

  Run a report

  Launches any possible report for the selected entity or for the whole genealogy.

  A number of sub-menus unfolds as you select this menu item. The structure of these menus follows the structure of the List and Reports window.

  en-run-report.png

  Swap spouses

  Swaps husband and wife in a family.

  This is much easier to fix a sex error in the individuals than to re-create the whole family.

  Register Photo : birth | marriage | death | misc

  In the act viewer, displays the photo of the certificate corresponding to the event clicked. This menu item is only enabled if the event has a photo coming from an act statement of the Registers records. The Registers Records tool must also is installed, but not necessarily open.