Skip to main content

Instal·lar i iniciar Ancestris (TSL)

ReadLlegiu licensellicència andi userdrets rightsd'usuari

Ancestris isés freeprogramari software,lliure, licensedllicenciat undersota thela GNUllicència pública GENERAL PUBLICde LICENSEGNU V3.v3.

Ancestris isés un programari de genealogia lliure, per a freeús genealogyde program,temps foril·limitat, unlimitedi timeun usage,nombre andil·limitat an unlimited number of individuals.d'individus.

ItUn isequip madede availablevoluntaris toel youposen bya volunteers.la vostra disposició.

 

CheckConsulta ourla requirednostra configurationconfiguració requerida

ToPer useutilitzar Ancestris, ités isnecessari requiredtenir tola havesegüent the following configuration:configuració:

Java isés aun prerequisiterequisit previ

ToPer useutilitzar Ancestris, youheu needde totenir haveinstal·lat Java installedal onvostre your system.sistema.

MostLa ofmajoria thede les característiques de Ancestris featuressón arecompatibles compatible withamb Java Version 11, butperò toper ensureassegurar fullla compatibilityplena compatibilitat es recomana Java VersionVersió 8 (akaàlies VersionVersió 1.8). is recommended.

ToPer discoverdescobrir whatquina versió de Java versionestà isinstal·lada installedal onvostre yoursistema, system,altres otherversions de Java disponibles, com canviar entre versions available, how to swap between Java versions,o orrequisits thetècnics de Java, consulteu la pàgina d'instal·lació de Java technical requirements, check out the Java installation page. 

 

GoAnar toa Downloaddescarregar ondes thedel lloc Ancestris site

Ancestris canes bepot downloadeddescarregar forgratuïtament freedes onde ourla page,nostra pàgina, https://www.ancestris.org viamitjançant thel'opció DOWNLOADde option.DESCÀRREGA.

en_Ancestris_website.png

 

Escull la teva versió de Ancestris

Hi ha dues versions disponibles.

 

Totes les versions funcionen en qualsevol dispositiu sota qualsevol sistema operatiu que pugui utilitzar Java.

Totes les versions funcionen amb totes les traduccions existents.

Totes les versions són versions completes i permeten un ús il·limitat.

 

Descarregar la versió Estable 10

Està disponible des de principis de 2020 i està destinat a la seva estada estable durant uns anys. No evolucionarà més llevat que per a destrets d'error petits.

Perquè sigui més fàcil descarregar, oferim versions ja empaquetades per a MacOS, Windows i Linux.

en_Ancestris_download_10.png

 • Feu clic al botó del vostre sistema operatiu
  • MacOS
  • Windows
  • or Linux. Planant sobre Linux, apareixerà un menú on podreu escollir una de les següents distribucions: Fedora, RedHat, Mandriva, Ubuntu, Mint, Debian o un fitxer ZIP genèric.
 • El fitxer descarregat serà específic del sistema operatiu que escolliu
 • Seguiu els passos suggerits pel vostre navegador d'Internet i deseu el fitxer
 • La descàrrega prendrà uns quants minuts i resultarà en un arxiu d'aproximadament 86 Mb.

en_version10-macos.png

 

Descarregar la versió Diària 11

Aquesta versió es beneficia de les últimes novetats i traduccions. Evoluciona cada dia i ofereix actualitzacions automàtiques. També pot tenir certs errors, però sempre respectarà la integritat de les seves dades.

La versió 11 ve com un arxiu únic que funciona igualment bé sota MacOS, Windows i Linux.

Podeu descarregar-lo des del botó de sota.

en_Ancestris_download_11.png

 • Feu clic al botó de descàrrega
 • El fitxer descarregat és un fitxer comprimit ZIP
 • Seguiu els passos del vostre navegador i deseu el fitxer
 • La descàrrega tardarà uns quants minuts i resultarà en un arxiu d'aproximadament 100 Mb. És una mica més gran que la versió estable, ja que conté mòduls addicionals preinstal·lats.

en_version11.png

 

Escull la carpeta Ancestris

Al final de la descàrrega, l'arxiu es posarà a la carpeta de descàrrega per defecte.

Si no sabeu on és aquesta carpeta, comproveu la configuració del navegador d'Internet o bé feu clic a la icona descarregada del navegador.

Des d'aquella carpeta, senti's lliure de moure l'arxiu descarregat on vulgui del seu ordinador.

 

StartInici Ancestris

TheLa waymanera tode startcomençar Ancestris Ancestris slightlyés differslleugerament dependingdiferent ondepenent thede versionla youversió downloaded.que heu decarregat.

StableVersió versionEstable 10

 • MacOS : justsimplement clickfeu onclic thea downloadedl'arxiu filedescarregat ancestris-osx_10-<date>.zip andi Ancestris will starts'iniciarà.
 • Windows : unzipObri the downloadedl'arxiu zip filedescarregat ancestris-10-<data>.zip whereon youvostè desiredesitgi andi doublefaci clickdobli onclic ancestris.exe following   the  stepsseguint describedesprés belowels forpassos thedescrits dailya versioncontinuació per a la versió diària.
 • Linux : double-clickfeu ondoble theclic downloadedal filefitxer descarregat ancestris-10_<date>_<arch>.rpm oro ancestris-10_<date>_<arch>.deb toper installinstal·lar Ancestris andi startiniciar thel'aplicació applicationancestris-10 _ <date> _ <arch>. rpm o ancestris-10 _ <date> _ <arch>. deb

DailyVersió versionDiària 11

No matterimporta whatquin operatingsistema systemoperatiu you useutilitzi, alwayssempre decompresss'ha thede downloadeddescomprimir l'arxiu ZIP file.descarregat.

Ancestris'sEls filesarxius willd'Ancestris beseran insidedins thede resultingla carpeta ancestris folder.resultant. ReferRefereixi't toa thela pàgina Softwarearxiu filesde Programari pageper totenir havela thevista detaileddetallada viewde ofla the carpeta ancestris. folder.  R

ToPer startiniciar Ancestris, runexecuteu thel'arxiu filede ofla thecarpeta bin folderque thatcorrespongui correspondsal tosistema theoperatiu operatingque systemesteu you are using.utilitzant.

 

RegardlessIndependentment ofde thela version,versió, hereaixò isés whatel youque willveuràs seequan whens'inicia Ancestris is started.Ancestris.

en_Accueil.png

 

TroubleshootingResolució de problemes

IfSi Ancestris doesno nots'inicia start,o ormostra showsproblemes thela pantalla d'Ancestris splashi screens'atura, andgeneralment stops,es itrelaciona isamb mostun generallyproblema relatedamb tola aninstal·lació issueJava. with
Ja thesigui que Java installation.no
Eitherestà Java is not installedinstal·lat oro Ancestris doesno notel find ittroba oro findstroba anuna versió incompatible version oro findstroba una versió danyada.
Si us plau comprovi la pàgina d'instal·lació de Java per l'ajuda.

Si necessiteu passos detallats d'instal·lació, llegiu la guia pas a corruptedpas version.a
Pleasecontinuació checkcorresponent theal Javavostre installation page for help.

If you need detailed installation steps, please read the step-by-step guide below corresponding to your system :sistema:
Step-by-stepGuia installationd'instal·lació guidepas fora MacOSpas per MacOS   
Step-by-stepGuia installationd'instal·lació guidepas fora pas per Windows

 

PersonalisationPersonalització

ShortcutIcona icond'accés directe

IfSi younecessita needpersonalitzar touna customizedrecera aamb shortcutuna withicona abonica niceper iconcomençar toAncestris, startsi Ancestris,us pleaseplau checkcomprovi yourla operatingdocumentació system'del seu sistema operatiu de com crear-lo, i senti's documentationlliure ond'utilitzar howl'arxiu tod'imatge create it, and feel free to use the included image fileinclòs ancestris. gif providedproporcionat withindins thedels arxius de softwares. files. ,
For MacOS, you click on the executable file and place Ancestris in the "Launchpad". See the step-by-step guide.
For Windows, you right-click and choose 'Create shortcut' and then change the shorcut icon. See the step-by-step guide.  Per a MacOS, feu clic a l'arxiu executable i col·loqueu Ancestris en el "Launchpad ". Consulteu la guia pas a pas.
Per a Windows, vostè clic correcte i escull'crear drecera'i llavors canviar la icona de shorcut. Consulteu la guia pas a pas.
For Linux, there are several of these procedures, and quite different from one system to another.

Launch settings

You can personnalise the way Ancestris starts such as the memory allocation for instance. In case you need to personnalise the way Ancestris is launched, please refer to the Launch settings page.

User settings

If you are interested in knowing where the user settings files are, please refer to the Software and user settings files page.