Skip to main content

Barra de Navegació

TheLa navigationbarra barde allowsnavegació youpermet tonavegar navigatecap forwardendavant andi backwardcap inenrere theen navigationl'historial history,de i.e.navegació, theés lista ofdir, allla thellista entitiesde successivelytotes selectedles sinceentitats theseleccionades openingsuccessivament ofdes thede lastl'obertura genealogy.de l'última genealogia.

barre_navigation.png

DescriptionDescripció

TheLa navigationbarra barde includesnavegació threeinclou buttonstres tobotons navigateper innavegar theper navigationl'historial history.de navegació.

TheseAquests buttonsbotons arees disableddesactiven whenquan thela listllista isestà empty.buida.

LeftBotó arrowde buttonfletxa esquerra

SelectSeleccionar thel'entitat previousanterior entitya inla the list.llista.

RightBotó arrowde buttonfletxa dreta

SelectSeleccionar thela nextsegüent entityentitat inde thela list.llista.

DownBotó arrowde buttonfletxa avall

DisplaysMostra thel'historial navigationde historynavegació inper orderseleccionar todirectament directlyl'entitat selectque the entity you want.voleu.

 

UsageÚs

AsTan soonbon aspunt s'obre una genealogia a genealogy is opened in Ancestris, thela navigationbarra barde storesnavegació inemmagatzema en una llista totes les entitats que seleccioneu successivament.

És possible tornar a listvisitar alluna theentitat entitiesque thatheu youseleccionat selectanteriorment successively.i després tornar a l'entitat que heu seleccionat per darrera vegada.

  • La llista és compatible amb múltiples Gedcom: emmagatzema les entitats de diverses genealogies obertes al mateix temps en una única llista.
  • La llista és multicategoria d'entitats: emmagatzema totes les categories d'entitats en una única llista.

La llista es torna a zero tan bon punt es tanca una genealogia, tot i que una genealogia roman oberta amb contingut d'historial de navegació.

Exemple

La imatge següent mostra un historial de navegació de 12 entitats de les genealogies Borbó i Kennedy. Com podeu veure, ambdues genealogies estan obertes al mateix temps.

ItL'historial isde possiblenavegació topot revisittenir anpersones, entityfamílies youi havetotes selectedles previously, and then go back to the entity you have last selected.

  • The list is multi-Gedcom compatible: it stores the entities of several genealogies open at the same time in a single list.
  • The list is multi-category of entities: it stores all thealtres categories of entities in a single list.

The list resets to zero as soon as a genealogy is closed, even though a genealogy remains open which had navigation history content.

Example

The following picture shows a navigation history of 12 entities from the Bourbon and the Kennedy genealogies. As you can see, both genealogies are open at the same time.

The navigation history can have individuals, families and all the other categories of entity.d'entitat.

en-navigation-list.png

The current entity showing is the description of Jackie Kennedy in the Cygnus editor. In the navigation history list, this entity appears in bold.

A click on one of the lines selects and displays the corresponding entity, without deleting the list. As you can see, the user is apparently choosing now to go back to the Louis XIV entity.