Skip to main content

Barra de Cerca

La barra de cerca general us permet trobar qualsevol tipus d'informació a qualsevol lloc dels fitxers de genealogia oberts i a la pròpia aplicació Ancestris.

recherche_generale.png

DescriptionDescripció

EntryCamp fieldd'entrada

TheEl entrycamp fieldd'entrada iss'utilitza usedper tointroduir enter theel text toa search for.cercar.

HoveringSi thepasseu mouseel overratolí thisper fieldsobre displaysd'aquest ancamp, explanatoryes tooltipmostra anduna indicatesdescripció theexplicativa keyboardi shortcutindica la drecera de teclat Ctrl + I toper displaymostrar thel'historial searchde history.cerca.

en-search-hover.png

ResultsLlista listde resultats

TheLa searchcerca forde thela cadena de text string scans:explora:

 • alltotes theles entitiesentitats ofde the openles genealogies obertes (individuals,individus, families,famílies, notes, sourcesfonts andi multimediafitxers files)multimèdia),
 • andi thela Ancestrispròpia applicationaplicació itself:Ancestris: menusmenús andi windows,finestres, andi preferencespreferències (alsotambé calledanomenades options)opcions).

TheEl resultresultat ofde thela searchcerca isés auna listllista whichque ises classifiedclassifica intoen theles followingseccions sections:següents:

 • SearchesCerques:: ResultsResultats amongentre thel'historial searchde historycerques
 • Individuals: IndividualResultats typede resultstipus individual
 • FamiliesFamílies: FamilyResultat typetipus resultfamília
 • NotesNotes:: NoteResultat typedel resulttipus nota
 • SourcesFonts:: SourceResultat typedel resulttipus font
 • MediaMultimèdia: MediaResultat typedel resulttipus multimèdia
 • ActionsAccions: ActionTipus typed'acció resultresultat inen anun applicationmenú menud'aplicació
 • RecordsRegistres: RecordRegistre registerdel typeresultat resultdel tipus registre
 • PreferencesPreferències:: Resultat del tipus Preferències d'Ancestris Preferences type resut

ForPer eacha item,cada theítem, firstes mostren els 7 resultsprimers foundresultats aretrobats, displayed,sent thela eighthvuitena linelínia beingla thecontinuació continuationde ofla the listllista "...".

en-search.png

AUn clickclic onen una línia selecciona l'entitat corresponent.

Les cerques s'emmagatzemen a linel'historial selectsde thecerques. correspondingLes entity.

cerques

Theposteriors searchesrealitzades aretambé storedcerquen indins thede searchla history.llista Subsequent searches performed also search within the stored list.emmagatzemada.

SearchCriteris Criteriade Cerca

TheLa magnifyinglupa glassa tol'esquerra thedel leftcamp ofd'entrada theus entrypermet fieldcomprovar letso youdesmarcar toel checktipus orde uncheckresultats theals typequals ofvoleu resultslimitar youla want to limit the search to.cerca.

en-search-menu.png

YouNomés justhas havede tomarcar checko ordesmarcar uncheckles thecategories corresponding categories.corresponents.

UsageÚs

PerformingRealització d'una cerca

Hi ha dues maneres de fer-ho: amb el ratolí o amb la drecera del teclat.

Utilitzar el ratolí per anar al camp de cerca general de la Barra d'eines i començar a searchintroduir

Thereun aretext twoper ways to do this: with the mouse, or with the keyboard shortcut.cercar.

UseAlternativament, the mouse to go to the general search field of the Toolbar and start entering a text to search for.

Alternatively, typeescriviu Ctrl + I aten anyqualsevol timemoment ina Ancestris. TheEl cursor willes positionposicionarà itselfal intocamp thei fieldes andmostra theel resultresultat ofde theles previouscerques searches is displayed:anteriors:

en-search-history.png

AsA youmesura type,que theescriviu, resultel isresultat displayedes withoutmostra havingsense tohaver typed'escriure Enter.

IfSi yousabeu knowexactament exactlyen inquines whichseccions sectionsvoleu youcercar, wantdesmarqueu toles search,altres uncheckseccions theals othercriteris sectionsde in the search criteria.cerca.

SelectSeleccionar un resultat

En qualsevol moment, seleccioneu un resultat.

Si no veieu el que busqueu en una secció de resultats, podeu fer clic a resultla

Atlínia anyde time, select a result.

If you do not see what you are looking for in a result section, you can click on the continuation linecontinuació "...".

AtEn thisaquest time,moment, onlynomés thees matchingmostren itemsels areelements displayed:coincidents:

en-search-result.png

ResultsEls canresultats comepoden fromprovenir multiplede Gedcomdiversos files.fitxers YouGedcom. canPodeu seeveure ina thela pictureimatge abovede thatdalt theque listla ofllista individualsd'individus includesinclou individualsindividus fromde thela Bourbongenealogia genealogyborbònica andi individualsindividus fromde thela Kennedygenealogia genealogy.Kennedy.

IfSi tooapareixen manymassa resultsresultats, appear,milloreu refinela your search.cerca.

IfSi thees resultmostra youel expectedresultat isesperat, displayed,seleccioneu-lo selectamb itun with a click.clic.

 • IfSi anse entityselecciona isuna selected,entitat, ites ismostra instantlyinstantàniament displayeda inles thevistes currentlyobertes openactualment views,i andaquesta thisentitat entityes thenconverteix becomesllavors theen activel'entitat entity.activa.
 • IfSi anse Ancestrisselecciona actionuna isacció selected,Ancestris, its'inicia is immediately launched.immediatament.
 • IfSi anse optionselecciona una opció (preference)preferència), ises selected,mostra thela correspondingfinestra window is displayed.corresponent.