Skip to main content

Gedcom - Records - Regels - Versies

Het woord Gedcom duidt een genealogisch gegevensuitwisselings-formaat aan.
Het werd oorspronkelijk om religieuze redenen ontwikkeld door de Mormoonse kerk, en werd later opgepikt door genealogen, om genealogische gegevens uit te wisselen tussen verschillende mensen die niet dezelfde systemen hadden.

Gedcom is dus een soort genealogische taal. Het is de meest bekende en wereldwijd gebruikte.

Het woord Gedcom, wat een acroniem is voor Genealogische datacommunicatie, wordt gespeld als een acroniem: GEDCOM. Door metonymische afleiding duidt een Gedcom ook een genealogiebestand in Gedcom-indeling aan. Het bestand waaraan u werkt binnen Ancestris is een Gedcom.

Sinds het midden van de jaren negentig, met de komst van internet en de toename van digitale uitwisselingen, is de Gedcom-specificatie geleidelijk een essentiële standaard geworden voor de meeste genealogische software en sites over de hele wereld.

Hoewel de meeste van deze programma's kunnen exporteren in Gedcom-formaat, respecteren sommigen van hen het Gedcom-formaat niet strikt en maken enkele aanpassingen door eigen structuren toe te voegen of bestaande structuren te gebruiken voor andere betekenissen. In sommige gevallen kunnen deze eigen datastructuren van dergelijke programma's, niet correct worden geconverteerd naar het Gedcom-formaat en daardoor kunnen bepaalde gegevens eenvoudigweg niet worden geëxporteerd.

Ancestris is volledig Gedcom-compatibel met Gedcom-versies 5.5 en 5.5.1. Als gebruiker kunt u veilig vertrouwen op Ancestris om uitgebreide genealogiebestanden bij te houden, zonder risico op gegevensverlies, en u kunt deze bestanden met iedereen delen of aan anderen doorgeven.

Karakteristieken van een Gedcom bestand.

Een Gedcom-bestand is een tekstbestand, d.w.z. een bestand met voor mensen leesbare tekstregels, dat kan worden geopend en bewerkt met elke tekst-editor die "platte tekst" kan uitvoeren, zoals Kladblok, Notepad++, VSCode, Kate, Kwrite, Gedit, enz. De extensienaam is altijd "*.ged" .

Als gevolg hiervan kan een dergelijk bestand *zonder verdere bewerking* worden gebruikt door elke genealogische software, geïnstalleerd onder elk besturingssysteem, zonder enige conversie.

Elke regel tekst begint met een nummer en een label. Het label wordt een "Tag" genoemd. Deze Tag bestaat uit drie of vier hoofdletters. Het definieert het type informatie dat op deze regel volgt.

 • Zo geeft de tag PLAC (=plaats) altijd aan dat de tekst die volgt op deze tag een plaats is (zoals geboorteplaats, plaats van overlijden, plaats van een ceremonie etc.)

Records van een Gedcom bestand

Een Gedcom-bestand bevat een set records. Een record is een groep tekstregels waarvan de eerste regel begint met een nul "0". Een record definieert iets in het bijzonder, wat afhangt van het type record.

Het eerste en het laatste record van een Gedcom-bestand zijn van een afwijkend type:
Het eerste record wordt de header (HEAD-tag) genoemd en definieert wat algemene informatie over het bestand.
Het laatste record wordt de end of file trailer marker (TRLR-tag) genoemd. Het definieert het einde van het bestand.
Tussen de twee bovengenoemde records staan de overige records, deze definiëren elk een genealogische entiteit, met voor elk zijn eigen set tags.

Een Gedcom-bestand gebruikt 7 entiteitscategorieën. De records die in een Gedcom-bestand te vinden zijn, zijn daarom als volgt:
 • Records die individuen definiëren: (tag INDI)
 • Records die families definiëren: (tag FAM)
 • Records die notities definiëren: (tag NOTE)
 • Records die bronnen definiëren: (tag SOUR)
 • Records die archieven (repositories) definiëren: (tag REPO)
 • Records die mediabestanden definiëren: (tag OBJE)
 • Records die personen/instanties definiëren, die informatie toevoegen aan een Gedcom of deze versturen: (tag SUBM)
De keuze om deze 7 gegevenscategorieën als records te beschouwen is natuurlijk arbitrair, maar dat is altijd het geval bij het maken van een standaard.

Men zou zich gemakkelijk andere soorten records kunnen voorstellen, zoals plaatsen bijvoorbeeld. Het feit dat een plaats geen afzonderlijke entiteit is, weerhoudt Ancestris er niet van om ze te beheren en tegelijkertijd het Gedcom-formaat te respecteren.

Boomstructuur van een Record

Elk record wordt weergegeven in een boomstructuur: elke tag kan een onbeperkt aantal subtags bevatten.

Subtags zijn hiërarchisch afhankelijk van de vorige tag van een hoger niveau en kunnen op hun beurt een of meer subtags bevatten, enz.

Hiërarchische niveaus

Hiërarchische niveaus zijn genummerd.

Aangezien elke regel verplicht op zijn plaats moet blijven vanuit het oogpunt van de hiërarchie, krijgt elk van hen een nummer toegewezen dat overeenkomt met het niveau dat wordt ingenomen in de boomstructuur van het record.

 • Daarom is de regel op het hoofdniveau van elk record niveau nul, genummerd 0.
 • Een regel op het niveau direct daaronder draagt ​​het nummer 1.
 • Een regel op het niveau direct onder niveau 1 draagt ​​het nummer 2. En zo verder.

Identificatie- en entiteitsrecords

Zoals hierboven vermeld, behalve HEAD- en TRLR-records, zijn alle andere records entiteitsrecords.

Elke entiteitsrecord begint met een regel van niveau 0, gevolgd door het volgende:

 • Het ID-nummer van de entiteit omgeven door twee apenstaartjes (@),
 • De tag die is gekoppeld aan de categorie waartoe de entiteit behoort.
 • De regel "0 @I0005@ INDI" is bijvoorbeeld de eerste recordregel van een INDIvidu entiteit waarvan het ID 'I0005' is.


 

 

 

 

====================================================================================

Identifier and entity recordsInspringen

AsVoor mentionedmeer above,duidelijkheid apartkunnen fromregels HEADvan and TRLR records, all the other records are entity records.

Each entityeen record startsingesprongen withworden avertoond, levelom 0de linerelatie followedtussen byde theregels following:

van
  het
 • Therecord IDduidelijker numberweer ofte thegeven. entityDe surroundedinformatieregels byonder two at-signs (@),
 • Theeen tag associatedkwalificeren with the category to which the entity belongs.
  • For example, the line "0 @I5@ INDI" is the first record line of an INDIvidual entity which ID is 'I5'.

Indentation

For greater clarity, lines of a record can be indented so as to more clearly show the relationship between the lines of the record. The information lines underneath a tag qualify thede tag.

 • NonNiet indentedingesprongen record:record.


 • Indented record:


The Gedcom editor is an editor within Ancestris which shows you the exact information located in the Gedcom file and all of it. It also enhances the display of this information to make it even easier to read.

This editor uses an indented display and does not show level numbers. It also adds handles, to show or hide sub-tag levels, making it easy to expand or collapse any branch.

 • ThisIngesprongen is how the same individual would show in the Gedcom editor:record

en-gedcom-data.png

0 

As@I5@ youINDI can=> see,this thedefines Gedcomindidual editornumber enhances'I5' the1 displayNAME byJohn addingDoe icons=> andThe by fetching relevant hints.

In particular, the "@F1328@" piece of data is replaced, only in the display, not in the real Gedcom file, with the relevant information about the family. Here, we therefore immediately know that John'indivudual's parents are named Martin and Kelly.

Also the name is splitJohn intoDoe its1 lastnameSEX andM firstname=> parts.

This

Lineindividual formatting insideis a record

male

Formatting

1

EachBIRT line=> inWhat a record is made of 3 elements:

 • The level number, from 0 to n,
 • The tag whichfollows defines thehis typebirth ofevent genealogical information that follows,
 • The genealogical information.

Example: the line 2 DATE April 16, 1951 means=> levelJohn 2,Doe was informationtherefore ofborn typeon DATEApril which16, value1951 1 FAMC @F1328@ => Family F1328 is 16 april 1951.

In order to know what this date refers to, you would have to read the previousrecord lines.that Knowingdefines thisJohn Doe's family (FAM) where he is a levelchild (C)

De Gedcom-editor is een editor binnen Ancestris die u de exacte informatie laat zien die zich in het Gedcom-bestand bevindt en alles. Het verbetert ook de weergave van deze informatie om het nog gemakkelijker te lezen.

Deze editor gebruikt een ingesprongen weergave en toont geen niveaunummers. Het voegt ook handvatten toe om subtagniveaus weer te geven of te verbergen, waardoor het gemakkelijk wordt om elke tak uit te vouwen of samen te vouwen.

 • Dit is hoe dezelfde persoon zou worden weergegeven in de Gedcom-editor:

nl-gedcom-data.png

Zoals u kunt zien, verbetert de Gedcom-editor de weergave door pictogrammen toe te voegen en relevante hints op te halen.

In het bijzonder wordt het gegeven "@F1328@" vervangen, alleen op het display, niet in het echte Gedcom-bestand, met de relevante informatie over de familie. Hier weten we dus meteen dat de ouders van John, Martin en Kelly heten.

Ook is de naam opgesplitst in het achternaam- en voornaamgedeelte.

Lijnopmaak binnen een record

Opmaak

Elke regel in een record bestaat uit 3 elementen:

 • Het niveaunummer, van 0 tot n,
 • De tag die het type genealogische informatie definieert dat volgt,
 • De genealogische informatie.
Voorbeeld: de regel:
2 DATUM 16 april 1951
betekent niveau 2, informatie van het type DATUM met als waarde 16 april 1951.

Om te weten waar deze datum naar verwijst, zou u de vorige regels moeten lezen. Wetende dat dit een regel van niveau 2 line,is, theremoet muster beeen a levelniveau 1 (thede eventgebeurtenis in thisdit case)geval) anden aeen levelniveau 0 (thede recordentiteit) erboven zijn.

Verwijzen naar een andere entiteit

Soms moet men in een regel verwijzen naar een andere record entity)entiteit. above.

Dit

Referencinggebeurt anotherdoor entity

middel

Sometimesvan inhet aaangeven line,van onehet mayidentificatienummer needvan todie referentiteit, toomgeven anotherdoor recordtwee entity. This is done using by indicating the identification number of the entity, surrounded by two at-signsapenstaartjes (@).

The


difference
Het betweenverschil referencetussen verwijzing "@id@" definingdie aeen record anddefinieert referenceen verwijzing "@id@" pointingdie tonaar aeen record verwijst, is thehet following:

volgende:

 • IfAls thede reference isreferentie in thehet 0-levelniveau record beforevoor thede tag,tag rightstaat, afterdirect thena de "0", then itdan is ahet definitioneen ofdefinitie avan een record. ExampleVoorbeeld :
  0 @I0005@ INDI
  definieert individuele I0005
 • 0Als @I5@de INDIreferentie :zich definesaan individualde I5
 • rechterkant
van de
 • Iftag thebevindt, referenceverwijst isdeze onnaar thede right hand side of the tag, it references the entity.entiteit. We alsozeggen sayook itdat het naar de entiteit "points"wijst". towards the entity. Example, ifAls we havebijvoorbeeld thisdeze lineregel insidein aneen individualindividueel record:record hebben:
  • 1 FAMC @F1328@
   dit :geeft thisaan indicatesdat thathet thegezin familywaarvan fromdeze whichpersoon thiseen personkind is a(betekenis childvan (meaningFAMC), ofF1328 FAMC),is. Er wordt ook van uitgegaan dat F1328 ergens anders in het Gedcom-bestand is F1328.gedefinieerd Itals also assumes that F1328 is defined somewhere else in the Gedcom file as aeen record whichdat shouldmoet startbeginnen withmet   0 @F1328@ FAM.
 • Gedcom standard
  standaard

  The

  De GedcomGedcom-standaard standardverwijst refersnaar to thede set ofregels rulesdie thatbepalen governwat whatwel canen andniet cannotkan beworden donegedaan whenbij writinghet aschrijven Gedcomvan file,een soGedcom-bestand, thatzodat everyoneiedereen organizesgenealogische genealogicalinformatie informationop indezelfde themanier same,organiseert, sozodat thatanderen othershet cankunnen understand.begrijpen. ItHet is thereforedus thede grammargrammatica ofvan thede GedcomGedcom-taal.
  language.


  Two

  Er mainbestaan standards​​twee exist,hoofdstandaarden, 5.5 anden 5.5.1, thede secondtweede beingis aeen slightlichte evolutionevolutie ofvan thede firsteerste. one.Dingen Things permitteddie in thede firsteerste arezijn notoegestaan, longer permittedzijn in thede second,tweede andniet meer toegestaan, en vice versa. TheseDeze differencesverschillen arezijn neverthelessechter limited.

  beperkt.

  Ancestris handleskan bothzowel de 5.5 etals 5.5.1.1 standards,standaarden andaan, canen convertkan youruw GedcomGedcom-bestand filevan fromde oneene standardstandaard tonaar thede otherandere andconverteren vice-en vice versa.

  Gedcom 5.5

  ThisDeze normversie wasis releasedgereleasd onop January2 2nd,Januari, 1996.

  You will find details of the comprehensive Gedcom standard release 5.5 here in the form of an html site.

  Gedcom 5.5.1

  ThisDeze normversie wasis first releasedgereleased in 1999 asals aconcept draften andbleef remainedstabiel stabletot until15 November 15th,november 2019 whentoen ithet wasofficieel madewerd official.gemaakt.

  You

  U cankunt alsode consult the Gedcom standardGedcom-standaard release 5.5.1 asook aals pdfpdf-bestand file:raadplegen: Norme Gedcom 5.5.1.

  1.

  These


  Deze 20 yearsjaar ofstabiliteit stabilitymaakt makesdeze thisstandaard standardtot aeen veryzeer wellgoed documentedgedocumenteerde anden widelyveelgebruikte usedmanier wayom togenealogische exchangeinformatie genealogicaluit information.

  te

  Oddlywisselen.

  enough,

  the
  Vreemd twogenoeg standardszijn documentationsde aretwee notstandaarddocumentatie availableniet under the same format.

  You will findbeschikbaar in thehetzelfde formaat.


  U vindt in het 5.5.1 1-document aeen comparisonvergelijking betweentussen thede twotwee Gedcom standards.


  Gedcom-standaarden.