Skip to main content

Datums

De datum maakt het mogelijk om elke genealogische gebeurtenis in de tijd te situeren zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, slagen voor een examen, (verandering van) woonplaats, enz.

In Ancestris kan de datum op verschillende manieren worden ingevoerd en weergegeven omdat deze volgens een bepaalde kalender is gedefinieerd, maar ook meer of minder nauwkeurig kan zijn.

Datums invoeren

In de verschillende editors van Ancestris wordt de datuminvoer uitgevoerd in een kleine speciale zone, die is samengesteld uit de drie bestanddelen van de datum (dag, maand en jaar), met daarbij twee knoppen, één voor de precisie, de andere voor de soort kalender.
nl-date-precise.png nl-date-period.png nl-date-interpreted.png
nl-date-between.png nl-date-hebreeuws.png nl-date-about.png
nl-date-before.png nl-date-juliaans.png nl-date-french-republican.png

Van links naar rechts, en boven naar beneden:

 • Precieze datum in Gregoriaanse kalender
 • Datum vanaf tot
 • Datum geïnterpreteerd
 • Datum tussen
 • Hebreeuwse datum
 • Datum ongeveer
 • Datum vóór
 • Juliaanse datum
 • Frans Republikeinse datum

Relatieve precisie knop

De knop Relatieve precisie opent een minimenu waarmee u kunt aangeven of de betreffende datum nauwkeurig is of niet, en in het tweede geval de aard van de onnauwkeurigheid.

nl-date-relative-precision-button.png

 • Datum, (standaard keuze): Het is een precieze, standaarddatum, opgebouwd uit de dag, de maand en het jaar (in 4 cijfers)
 • Periode van/tot: dit is om de periode aan te geven, waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of geldig was, zoals een verblijf op een locatie.
 • Periode vanaf: dit is een open periode, vanaf de aangegeven, maar zonder einddatum
 • Periode tot: Dit is een open periode kan elke datum zijn vóór, de getoonde datum.
 • Periode tussen/en : dit is om uit te drukken dat er ergens tussen de aangegeven data een kortstondig evenement heeft plaatsgevonden. Een geboorte die in de eerste helft van januari 1874 heeft plaatsgevonden, kan bijvoorbeeld worden aangeduid als BET 1 JAN 1874 EN 16 JAN 1874. Houd er rekening mee dat het ook JAN 1874 kan zijn als het gewoon ergens in januari 1874 was.

 • Periode vóór : hetzelfde als hierboven behalve dat alleen de maximale einddatum bekend is (de minimale startdatum is niet bekend).
 • Periode na: hetzelfde als hierboven, behalve dat alleen de minimale startdatum bekend is (de maximale einddatum is niet bekend).
   
 • Ongeveer: Het betekent dat de datum niet exact is.

 • Berekend. Datum wordt wiskundig berekend, bijvoorbeeld op basis van een gebeurtenis datum, en een leeftijd. (bijvoorbeeld bij een huwelijk, is een getuige 32 jaar, dan geboorte berekenen aan de hand van de huwelijksdatum, waarbij deze getuige aanwezig was, en dan 32 jaar terugtellen) Zie ook bij de Datulator tool.

 • Geschat : datum wordt geschat op basis van een algoritme dat een andere gebeurtenisdatum gebruikt

 • Geïnterpreteerd : wanneer dit formaat is geselecteerd, wordt rechts of onderaan een klein veld weergegeven om de elementen in te voeren die de interpretatie van deze datum mogelijk hebben gemaakt. (bijvoorbeeld: "Op goede vrijdag") De datum wordt geïnterpreteerd op basis van kennis over de bijbehorende datumzin die in dat veld is opgegeven. Deze datumzin kan elke verklaring zijn die wordt aangeboden als een datum, wanneer het jaar niet herkenbaar is voor een onderzoeker, maar die wel informatie geeft over wanneer een gebeurtenis plaatsvond.


Kalender knop

De Kalender-knop opent een minimenu waarin u een van de vier beschikbare kalenders kunt selecteren om de datum uit te drukken. Hier is een uittreksel van Wikipedia.

 • Date-calendar-gregorian.png Gregoriaans : de Gregoriaanse kalender is de kalender die in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt. Het is genoemd naar paus Gregorius XIII, die het in oktober 1582 introduceerde. De Gregoriaanse kalender is de standaardkeuze in Ancestris.
Om de in Engeland en Noord-Amerika gebruikte kalender af te stemmen op die op het Europese continent, werd de Gregoriaanse kalender aangenomen en werd de kalender 11 dagen vooruitgeschoven: woensdag 2 september 1752 werd gevolgd door donderdag 14 september 1752. Het jaar 1752 was een schrikkeljaar zodat het uit 355 dagen bestond (366 dagen minus 11 weggelaten).
 • Date-calendar-julian.png Julian : De Juliaanse kalender, voorgesteld door Julius Caesar in 708 Ab urbe condita (AUC, 'vanaf de stichting van de stad') (46 v. Chr.), was een hervorming van de Romeinse kalender. Het trad in werking op 1 januari 709 AUC (45 v.Chr.), Bij edict. De Juliaanse kalender was de overheersende kalender in de Romeinse wereld, het grootste deel van Europa, en in Europese nederzettingen in Amerika en elders, totdat hij geleidelijk werd vervangen door de Gregoriaanse kalender, afgekondigd in 1582 door paus Gregorius XIII. De Juliaanse kalender wordt nog steeds gebruikt in delen van de oosters-orthodoxe kerk en in delen van de oosterse orthodoxie, evenals door de Berbers.
 • Date-calendar-hebrew.png Hebreeuws : de Hebreeuwse kalender, ook wel Joodse kalender genoemd, is een lunisolaire kalender die tegenwoordig voornamelijk wordt gebruikt voor Joodse religieuze vieringen.
 • Date-calendar-republican.png Republikeins: de Franse Republikeinse kalender, ook wel Franse Revolutionaire kalender genoemd, was een kalender gemaakt en geïmplementeerd tijdens de Franse revolutie, en gebruikt door de Franse regering gedurende ongeveer 12 jaar van eind 1793 tot 1805, en gedurende 18 dagen door de Commune van Parijs in 1871

Als er een datum is ingevoerd, wordt bij elke wijziging van de kalender, die datum direct geconverteerd naar die datum in de gekozen kalender.

Houd er rekening mee dat de republikeinse kalender alleen conversie accepteert voor datums tussen 22 september 1792 en 31 december 1805, aangezien dit de belangrijkste periode is waarin deze kalender werd gebruikt.

Bovendien geeft elke regel van het minimenu, volgend op de naam van de kalender, de momenteel ingevoerde datum weer, omgezet in deze kalender, met dezelfde uitzonderingen als hierboven vermeld met betrekking tot de regel van de republikeinse kalender.

====================================================================================date_calendars.png


U ziet in dit voorbeeld dat er geen datum staat achter de Frans republikeinse datum. Dit komt omdat 8 jan 1874 (Gregoriaans) niet bestaat in deze kalender.

Onderdelen

van
  een

  Calendar buttondatum

  The

  De drie velden voor de datum staan ​​horizontaal op een rij, altijd in dezelfde volgorde: Calendardag, typemaand en jaar.
  button

  opens a mini-menu allowing you to select one of the four calendars available to express the date. Here is an extract from Wikipedia.

  • In het eerste vak, de DDate-calendar-gregorian.pngag, Gregoriankunt :u thehet Gregoriannummer calendarvan isde the calendar useddag in mostde ofmaand theinvoeren world.met Ittwee iscijfers.
  • named
  • In afterhet Popevervolgkeuzemenu Gregoryvan XIII,Maand, whokunt introducedu itde juiste maandnaam selecteren.
  • In het vak Jaar kunt u het jaar invoeren, altijd in Octobervier 1582. The Gregorian calendar is the default choice in Ancestris. 
   To align the calendar in use in England and in North America to that on the European continent, the Gregorian calendar was adopted, and the calendar was advanced by 11 days: Wednesday 2 September 1752 was followed by Thursday 14 September 1752. The year 1752 was a leap year so that it consisted of 355 days (366 days less 11 omitted).cijfers.
  • Date-calendar-julian.pngAls Juliande :knop Thevoor JulianRelatieve calendar,precisie proposedis byingesteld Juliusop Caesareen ingesloten 708bereik, Abdan urbeziet conditau het klok-icoon niet maar tekst, (AUC,opties 'fromPeriode the foundingvan/tot of theTijdspanne City') (46 BC)tussen/en), wasdan aworden reformde ofdrie thebestanddelen Romanvan calendar.de Itdatum tooknatuurlijk effectdubbel on 1 January 709 AUC (45 BC), by edict. The Julian calendar was the predominant calendar in the Roman world, most of Europe, and in European settlements in the Americas and elsewhere, until it was gradually replaced by the Gregorian calendar, promulgated in 1582 by Pope Gregory XIII. The Julian calendar is still used in parts of the Eastern Orthodox Church and in parts of Oriental Orthodoxy as well as by the Berbers.
  • Date-calendar-hebrew.png Hebrew : the Hebrew calendar also called Jewish calendar is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances.
  • Date-calendar-republican.png Republican : the French Republican calendar also called French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French revolution, and used by the French government for about 12 years from late 1793 to 1805, and for 18 days by the Paris Commune in 1871weergegeven.

  When

  a

  Weergave

  date
  De verschillende datums die in de Gedcom-bestanden zijn ingevoerd, kunnen ook worden weergegeven in verschillende rapporten, vensters, weergaven, enz.

  De keuze hoe datums moeten worden weergegeven, is currently entered, any change to the calendar type immediately converts that date to the newly selected calendar.

  Please note the republican calendar only accepts conversion for dates between September 22, 1792 and December 31, 1805 as these are the main period during which this calendar was used.

  In addition, following the name of the calendar, each line of the mini-menu displays the date currently entered, converted into this calendar, with the same exceptions as mentioned above concerning the line of the republican calendar.

  Date_calendars.png

  Components of a date

  The three constituents of a date - month, day and year - line up horizontally, alwaysbeschikbaar in thehet samepaneel order.

  Voorkeuren
   /
  • TheGegevens day/ Algemene gegevens.
  nl-datum-prefs1.png

  Ongeacht het gekozen formaat, de volgorde van de drie bestanddelen van de datum is thealtijd numberdag ofmaand thejaar.
  day

  in
  Het thevervolgkeuzemenu monthDatums
 • Theheeft monthde isvolgende eithervier theweergave-indelingen.
 • number of the month in the year of the month name
 • The year is a number on 4 digits.
 • When the Precision button is a period or a range, the three components are obviously supplied twice.
 • Display

  nl-datum-prefs2.png

  The different dates entered in Gedcom files are likely to be displayed in various reports, windows, and views.

  The choice of how dates should be displayed is available in the panel Preferences / Data / General data.

  Whatever format is adopted, the order of the three constituents of the date is always day month year in the Gedcom file.

  In the Preferences, the Dates drop-down menu shows the following four display formats.


  GEDCOM Formatformaat - 25 JAN 1970

  TheHet Gedcom formatGedcom-formaat is thehet formatformaat useddat wordt gebruikt in thehet GedcomGedcom-bestand: file:de themaand month is writtenwordt in capitals,hoofdletters usinggeschreven, thewaarbij firstde threeeerste drie letters ofvan thede monthmaand altijd in English.het Engels worden gebruikt.

  ShortKort Formatformaat - 25 Jan 1970

  TheHet Shortkorte formatformaat displaysgeeft thede monthmaand in lowercase starting with a capital letter, written using the first three or fourkleine letters weer, beginnend met een hoofdletter, geschreven met de eerste drie of thevier monthletters van de maand in English.het Nederlands.

  LongLang Formatformaat - 25 JanuaryJanuari 1970

  TheHet Longlange formatformaat alsogeeft displaysook thehet fullwoord monthvan wordde volledige maand weer in lowercasekleine withletters amet capitaleen letter.hoofdletter.

  NumberNummer Formatformaat - 01/25/1970

  TheDe NumbersNummer-notatie formatgeeft displaysmaand, month,dag dayen andjaar yearweer asals numbersgetallen separatedgescheiden bydoor aschuine slashesstrepen (/).