Skip to main content

Datums

De datum maakt het mogelijk om elke genealogische gebeurtenis in de tijd te situeren zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, slagen voor een examen, (verandering van) woonplaats, enz.

In Ancestris kan de datum op verschillende manieren worden ingevoerd en weergegeven omdat deze volgens een bepaalde kalender is gedefinieerd, maar ook meer of minder nauwkeurig kan zijn.

Datums invoeren

In de verschillende editors van Ancestris wordt de datuminvoer uitgevoerd in een kleine speciale zone, die is samengesteld uit de drie bestanddelen van de datum (dag, maand en jaar), met daarbij twee knoppen, één voor de precisie, de andere voor de soort kalender.
nl-date-precise.png nl-date-period.png nl-date-interpreted.png
nl-date-between.png nl-date-hebreeuws.png nl-date-about.png
nl-date-before.png nl-date-juliaans.png nl-date-french-republican.png

Van links naar rechts, en boven naar beneden:

 • Precieze datum in Gregoriaanse kalender
 • Datum vanaf tot
 • Datum geïnterpreteerd
 • Datum tussen
 • Hebreeuwse datum
 • Datum ongeveer
 • Datum vóór
 • Juliaanse datum
 • Frans Republikeinse datum

Relatieve precisie knop

De knop Relatieve precisie opent een minimenu waarmee u kunt aangeven of de betreffende datum nauwkeurig is of niet, en in het tweede geval de aard van de onnauwkeurigheid.

nl-date-relative-precision-button.png

 • Datum, (standaard keuze): Het is een precieze, standaarddatum, opgebouwd uit de dag, de maand en het jaar (in 4 cijfers)
 • Periode van/tot: dit is om de periode aan te geven, waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of geldig was, zoals een verblijf op een locatie.
 • Periode vanaf: dit is een open periode, vanaf de aangegeven, maar zonder einddatum
 • Periode tot: Dit is een open periode kan elke datum zijn vóór, de getoonde datum.
 • Periode tussen/en : dit is om uit te drukken dat er ergens tussen de aangegeven data een kortstondig evenement heeft plaatsgevonden. Een geboorte die in de eerste helft van januari 1874 heeft plaatsgevonden, kan bijvoorbeeld worden aangeduid als BET 1 JAN 1874 EN 16 JAN 1874. Houd er rekening mee dat het ook JAN 1874 kan zijn als het gewoon ergens in januari 1874 was.

 • Periode vóór : hetzelfde als hierboven behalve dat alleen de maximale einddatum bekend is (de minimale startdatum is niet bekend).
 • Periode na: hetzelfde als hierboven, behalve dat alleen de minimale startdatum bekend is (de maximale einddatum is niet bekend).
   
 • Ongeveer: Het betekent dat de datum niet exact is.

 • Berekend. Datum wordt wiskundig berekend, bijvoorbeeld op basis van een gebeurtenis datum, en een leeftijd. (bijvoorbeeld bij een huwelijk, is een getuige 32 jaar, dan geboorte berekenen aan de hand van de huwelijksdatum, waarbij deze getuige aanwezig was, en dan 32 jaar terugtellen) Zie ook bij de Datulator tool.

 • Geschat : datum wordt geschat op basis van een algoritme dat een andere gebeurtenisdatum gebruikt

 • Geïnterpreteerd : wanneer dit formaat is geselecteerd, wordt rechts of onderaan een klein veld weergegeven om de elementen in te voeren die de interpretatie van deze datum mogelijk hebben gemaakt. (bijvoorbeeld: "Op goede vrijdag") De datum wordt geïnterpreteerd op basis van kennis over de bijbehorende datumzin die in dat veld is opgegeven. Deze datumzin kan elke verklaring zijn die wordt aangeboden als een datum, wanneer het jaar niet herkenbaar is voor een onderzoeker, maar die wel informatie geeft over wanneer een gebeurtenis plaatsvond.


Kalender knop

De Kalender-knop opent een minimenu waarin u een van de vier beschikbare kalenders kunt selecteren om de datum uit te drukken. Hier is een uittreksel van Wikipedia.

 • Date-calendar-gregorian.png Gregoriaans : de Gregoriaanse kalender is de kalender die in het grootste deel van de wereld wordt gebruikt. Het is genoemd naar paus Gregorius XIII, die het in oktober 1582 introduceerde. De Gregoriaanse kalender is de standaardkeuze in Ancestris.
Om de in Engeland en Noord-Amerika gebruikte kalender af te stemmen op die op het Europese continent, werd de Gregoriaanse kalender aangenomen en werd de kalender 11 dagen vooruitgeschoven: woensdag 2 september 1752 werd gevolgd door donderdag 14 september 1752. Het jaar 1752 was een schrikkeljaar zodat het uit 355 dagen bestond (366 dagen minus 11 weggelaten).
 • Date-calendar-julian.png Julian : De Juliaanse kalender, voorgesteld door Julius Caesar in 708 Ab urbe condita (AUC, 'vanaf de stichting van de stad') (46 v. Chr.), was een hervorming van de Romeinse kalender. Het trad in werking op 1 januari 709 AUC (45 v.Chr.), Bij edict. De Juliaanse kalender was de overheersende kalender in de Romeinse wereld, het grootste deel van Europa, en in Europese nederzettingen in Amerika en elders, totdat hij geleidelijk werd vervangen door de Gregoriaanse kalender, afgekondigd in 1582 door paus Gregorius XIII. De Juliaanse kalender wordt nog steeds gebruikt in delen van de oosters-orthodoxe kerk en in delen van de oosterse orthodoxie, evenals door de Berbers.
 • Date-calendar-hebrew.png Hebreeuws : de Hebreeuwse kalender, ook wel Joodse kalender genoemd, is een lunisolaire kalender die tegenwoordig voornamelijk wordt gebruikt voor Joodse religieuze vieringen.
 • Date-calendar-republican.png Republikeins: de Franse Republikeinse kalender, ook wel Franse Revolutionaire kalender genoemd, was een kalender gemaakt en geïmplementeerd tijdens de Franse revolutie, en gebruikt door de Franse regering gedurende ongeveer 12 jaar van eind 1793 tot 1805, en gedurende 18 dagen door de Commune van Parijs in 1871

 

 

 

====================================================================================


 

  Calendar button

  The Calendar type button opens a mini-menu allowing you to select one of the four calendars available to express the date. Here is an extract from Wikipedia.

  • Date-calendar-gregorian.png Gregorian : the Gregorian calendar is the calendar used in most of the world. It is named after Pope Gregory XIII, who introduced it in October 1582. The Gregorian calendar is the default choice in Ancestris. 
   To align the calendar in use in England and in North America to that on the European continent, the Gregorian calendar was adopted, and the calendar was advanced by 11 days: Wednesday 2 September 1752 was followed by Thursday 14 September 1752. The year 1752 was a leap year so that it consisted of 355 days (366 days less 11 omitted).
  • Date-calendar-julian.png Julian : The Julian calendar, proposed by Julius Caesar in 708 Ab urbe condita (AUC, 'from the founding of the City') (46 BC), was a reform of the Roman calendar. It took effect on 1 January 709 AUC (45 BC), by edict. The Julian calendar was the predominant calendar in the Roman world, most of Europe, and in European settlements in the Americas and elsewhere, until it was gradually replaced by the Gregorian calendar, promulgated in 1582 by Pope Gregory XIII. The Julian calendar is still used in parts of the Eastern Orthodox Church and in parts of Oriental Orthodoxy as well as by the Berbers.
  • Date-calendar-hebrew.png Hebrew : the Hebrew calendar also called Jewish calendar is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances.
  • Date-calendar-republican.png Republican : the French Republican calendar also called French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French revolution, and used by the French government for about 12 years from late 1793 to 1805, and for 18 days by the Paris Commune in 1871

  When a date is currently entered, any change to the calendar type immediately converts that date to the newly selected calendar.

  Please note the republican calendar only accepts conversion for dates between September 22, 1792 and December 31, 1805 as these are the main period during which this calendar was used.

  In addition, following the name of the calendar, each line of the mini-menu displays the date currently entered, converted into this calendar, with the same exceptions as mentioned above concerning the line of the republican calendar.

  Date_calendars.png

  Components of a date

  The three constituents of a date - month, day and year - line up horizontally, always in the same order.

  • The day is the number of the day in the month
  • The month is either the number of the month in the year of the month name
  • The year is a number on 4 digits.
  • When the Precision button is a period or a range, the three components are obviously supplied twice.

  Display

  The different dates entered in Gedcom files are likely to be displayed in various reports, windows, and views.

  The choice of how dates should be displayed is available in the panel Preferences / Data / General data.

  Whatever format is adopted, the order of the three constituents of the date is always day month year in the Gedcom file.

  In the Preferences, the Dates drop-down menu shows the following four display formats.


  GEDCOM Format - 25 JAN 1970

  The Gedcom format is the format used in the Gedcom file: the month is written in capitals, using the first three letters of the month in English. 

  Short Format - 25 Jan 1970

  The Short format displays the month in lowercase starting with a capital letter, written using the first three or four letters of the month in English.

  Long Format - 25 January 1970

  The Long format also displays the full month word in lowercase with a capital letter.

  Number Format - 01/25/1970

  The Numbers format displays month, day and year as numbers separated by a slashes (/).