Skip to main content

Datums

De datum maakt het mogelijk om elke genealogische gebeurtenis in de tijd te situeren zoals: geboorte, overlijden, huwelijk, slagen voor een examen, woonplaats, enz.

In Ancestris kan de datum op verschillende manieren worden ingevoerd en weergegeven omdat deze in een bepaalde kalender is gedefinieerd en meer of minder nauwkeurig kan zijn.

Datums invoeren

In de verschillende editors van Ancestris wordt de datuminvoer uitgevoerd in een kleine speciale zone, die is samengesteld uit de drie bestanddelen van de datum (dag, maand en jaar), met daarbij twee knoppen, een voor de precisie, de andere voor de soort kalender.
nl-date-precise.png nl-date-period.png nl-date-interpreted.png
nl-date-between.png nl-date-hebreeuws.png nl-date-about.png
nl-date-before.png nl-date-juliaans.png nl-date-french-republican.png

Van links naar rechts, en boven naar beneden:

 • Precieze datum in Gregoriaanse kalender
 • Datum vanaf tot
 • Datum geïnterpreteerd
 • Datum tussen
 • Hebreeuwse datum
 • Datum ongeveer
 • Datum vóór
 • Juliaanse datum
 • Frans Republikeinse datum

Relatieve precisie knop

De knop Relatieve precisie opent een minimenu waarmee u kunt aangeven of de betreffende datum nauwkeurig is of niet, en in het tweede geval de aard van de onnauwkeurigheid.

nl-date-relative-precision-button.png

 • Precieze datum (standaard keuze): dit is een standaarddatum, opgebouwd uit de dag, de maand en het jaar
 • Periode van/tot: dit is om de periode uit te drukken waarin de gebeurtenis heeft plaatsgevonden, of geldig was, zoals een verblijf op een locatie.
 • Periode vanaf: dit is een open bereik (tussen de aangegeven datum en de huidige tijd)
 • Periode tot: Dit is een open bereik (van minus oneindig tot de getoonde datum)

 

 • Bereik tussen/en : dit is om uit te drukken dat er ergens tussen de aangegeven data een kortstondig evenement heeft plaatsgevonden. Een geboorte die in de eerste helft van januari 1874 heeft plaatsgevonden, kan bijvoorbeeld worden aangeduid als BET 1 JAN 1874 EN 16 JAN 1874. Houd er rekening mee dat het ook JAN 1874 kan zijn als het gewoon ergens in januari 1874 was.
 • Bereik vóór : hetzelfde als hierboven behalve dat alleen de maximale einddatum bekend is (de minimale startdatum is niet bekend).
 • Bereik na: hetzelfde als hierboven, behalve dat alleen de minimale startdatum bekend is (de maximale einddatum is niet bekend).
   
 • Over: Het betekent dat de datum niet exact is.

 • Berekend. Datum wordt wiskundig berekend, bijvoorbeeld op basis van de datum en leeftijd van een evenement.

  Geschat : datum wordt geschat op basis van een algoritme dat een andere gebeurtenisdatum gebruikt

  Geïnterpreteerd : Datum wordt geïnterpreteerd op basis van kennis over de bijbehorende datumzin die in het veld is opgegeven. Deze datumzin kan elke verklaring zijn die wordt aangeboden als een datum wanneer het jaar niet herkenbaar is voor een datumparser, maar die wel geeft
  informatie over wanneer een gebeurtenis plaatsvond.

   ====================================================================================

 

 

Relative precision button

The Relative precision button unfolds a mini menu allowing you to indicate whether the date is precise or not, and in that second case, the range.

 • Precise Date (default choice): this is a standard date, made up of the month, the day and the year
 • Period from/to : this is to express the period of time during which the event has lasted, of was valid, such as a residency in a location.
 • Period from : same as above except that there is no end period, the event is still valid today.
 • Period To : same as above except that there is no start date. The event was true until the end date.


 • Range between/and : this is to express that a short-timed event has taken place somewhere between the dates indicated. For instance, a birth that has happened in the first half of January 1874 could be indicated as BET 1 JAN 1874 AND 16 JAN 1874. Please note it could also be written JAN 1874 if it were just somewhere in Januray 1874.
 • Range before : same as above except that only the maximum end date is known (the minimum start date is not known).
 • Range after : same as above except that only the minimum start date is known (the maximum end date is not known).


 • About : It means the date is not exact.
 • Calculated : Date is calculated mathematically, for example, from an event date and age.
 • Estimated : Date is estimated based on an algorithm using some other event date
 • Interpreted : Date is interpreted from knowledge about the associated date phrase specified in the field. This date phrase can be any statement offered as a date when the year is not recognizable to a date parser, but which gives
  information about when an event occurred.

  Calendar button

  The Calendar type button opens a mini-menu allowing you to select one of the four calendars available to express the date. Here is an extract from Wikipedia.

  • Date-calendar-gregorian.png Gregorian : the Gregorian calendar is the calendar used in most of the world. It is named after Pope Gregory XIII, who introduced it in October 1582. The Gregorian calendar is the default choice in Ancestris. 
   To align the calendar in use in England and in North America to that on the European continent, the Gregorian calendar was adopted, and the calendar was advanced by 11 days: Wednesday 2 September 1752 was followed by Thursday 14 September 1752. The year 1752 was a leap year so that it consisted of 355 days (366 days less 11 omitted).
  • Date-calendar-julian.png Julian : The Julian calendar, proposed by Julius Caesar in 708 Ab urbe condita (AUC, 'from the founding of the City') (46 BC), was a reform of the Roman calendar. It took effect on 1 January 709 AUC (45 BC), by edict. The Julian calendar was the predominant calendar in the Roman world, most of Europe, and in European settlements in the Americas and elsewhere, until it was gradually replaced by the Gregorian calendar, promulgated in 1582 by Pope Gregory XIII. The Julian calendar is still used in parts of the Eastern Orthodox Church and in parts of Oriental Orthodoxy as well as by the Berbers.
  • Date-calendar-hebrew.png Hebrew : the Hebrew calendar also called Jewish calendar is a lunisolar calendar used today predominantly for Jewish religious observances.
  • Date-calendar-republican.png Republican : the French Republican calendar also called French Revolutionary calendar, was a calendar created and implemented during the French revolution, and used by the French government for about 12 years from late 1793 to 1805, and for 18 days by the Paris Commune in 1871

  When a date is currently entered, any change to the calendar type immediately converts that date to the newly selected calendar.

  Please note the republican calendar only accepts conversion for dates between September 22, 1792 and December 31, 1805 as these are the main period during which this calendar was used.

  In addition, following the name of the calendar, each line of the mini-menu displays the date currently entered, converted into this calendar, with the same exceptions as mentioned above concerning the line of the republican calendar.

  Date_calendars.png

  Components of a date

  The three constituents of a date - month, day and year - line up horizontally, always in the same order.

  • The day is the number of the day in the month
  • The month is either the number of the month in the year of the month name
  • The year is a number on 4 digits.
  • When the Precision button is a period or a range, the three components are obviously supplied twice.

  Display

  The different dates entered in Gedcom files are likely to be displayed in various reports, windows, and views.

  The choice of how dates should be displayed is available in the panel Preferences / Data / General data.

  Whatever format is adopted, the order of the three constituents of the date is always day month year in the Gedcom file.

  In the Preferences, the Dates drop-down menu shows the following four display formats.


  GEDCOM Format - 25 JAN 1970

  The Gedcom format is the format used in the Gedcom file: the month is written in capitals, using the first three letters of the month in English. 

  Short Format - 25 Jan 1970

  The Short format displays the month in lowercase starting with a capital letter, written using the first three or four letters of the month in English.

  Long Format - 25 January 1970

  The Long format also displays the full month word in lowercase with a capital letter.

  Number Format - 01/25/1970

  The Numbers format displays month, day and year as numbers separated by a slashes (/).